متد های شی string

متد ( ) substr :

از اين متغير برای برش و جدا کردن تعداد حروف معينی از يک متغير متنی ، از يک نقطه مشخص در طول آن استفاده می شود .
در اين متد ، نقطه شروع عمل برش را بر حسب شماره يک کاراکتر توسط خاصيت start و تعداد کاراکترهايي که می خواهيم از نقطه شروع برش داده شوند را توسط خاصيت length تعيين می کنيم .

Syntax stringobject.substr ( start , length )
* start = شماره کاراکتر آغاز نقطه برش در طول متغير
* length = تعداد کاراکترهايي که می خواهيم از نقطه شروع برش داده شوند

نکته 1 : تعيين تعداد کاراکترهای مورد نظر برای عمليات برش اختياری بوده و می تواند تعيين نشود . در صورت عدم تعيين آن ، انتهای متغير به عنوان نقطه پايان برش در نظر گرفته می شود .
نکته 2 : شماره گذاری حروف يک عبارت رشته ای در جاوا اسکريپت ، از سمت چپ بوده و از شماره گذاری از عدد صفر شروع می شود . بنابراين در کلمه ای مثل "Java Script" حرف شماره 2 ، حرف v و شماره 7 حرف c خواهد بود .
نکته 3 : فاصله خالی بين حروف نيز يک کاراکتر حساب شده و دارای شماره خواهد بود .

مثال : در مثال زير در 2 حالت به برش متغير متن پرداخته ايم . در حالت اول عمليات برش را از کاراکتر 4 و به تعداد 6 حرف انجام داده ايم . در حالت دوم عمليات برش را از کاراکتر 4 انجام داده ايم ، ولی تعداد کاراکتر معينی را در نظر نگرفته ايم . در اين حالت انتهای متغير به عنوان نقطه پايان عمليات برش در نظر گرفته شده است :

Example
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn.match ( 4 , 6 ) + "<br />" ) ;
  document.write ( matn.match ( 4 ) ) ;
</script>
کد
خروجی


متد ( ) substring :

از اين متد برای برش و جدا کردن بخشی از يک متغير رشته ای ، بين دو نقطه مشخص استفاده می شود .
در اين متد ، نقطه شروع را توسط خاصيت start و بر حسب شماره يک کاراکتر و نقطه پايان را نيز با خاصيت stop آنهم بر حسب شماره مکان يک کاراکتر ديگر ، در طول متغير متنی تعيين می کنيم .

Syntax stringobject.substr ( start , stop )
* start = شماره کاراکتر آغاز نقطه برش در طول متغير
* length = شماره کاراکتر نقطه پايان عمليات برش

نکته : تعيين نقطه پايان برای عمليات برش اختياری بوده و می تواند تعيين نشود . در صورت عدم تعيين آن ، انتهای متغير به عنوان نقطه پايان برش در نظر گرفته می شود .

مثال : در مثال زير در 2 حالت به برش متغير متن پرداخته ايم . در حالت اول عمليات برش را بين کاراکترهای 4 و 9 تعيين کرده ايم . در حالت دوم عمليات برش را از کاراکتر 4 آغاز کرده ايم ، ولی نقطه پايان آن را در نظر نگرفته ايم . در اين حالت انتهای متغير به عنوان نقطه پايان عمليات برش در نظر گرفته شده است :

Example
<script type ="text/javascript">
  var matn = "Develper Studio" ;
  document.write ( matn.substrnig ( 4 , 6) + "<br />" ) ;
  document.write ( matn.substrnig ( 4 ) ) ;
</script>
کد
خروجی