خواص شی window

خاصيت closed :

اين خاصيت يک مقدار boolen را بر می گرداند که مشخص می کند آيا پنجره مورد نظر بسته شده است يا خير .
در صورتی که پنجره مورد نظر بسته باشد ، پاسخ False و در صورتی که هنوز بتسه نشده باشد ، جواب True است .

Syntax window.closed
* window = نام پنجره مورد نظر

مثال : در مثال زير وضعيت پنجره جاری که درون آن هستيم را توسط اين خاصيت بررسی کرده ايم . از آنجا که اين پنجره هنوز بسته نشده است ، مقدار بازگشتی False است .
نکته : در مثال زير از خاصيت self نيز به همراه خاصيت closed استفاده کرده ايم . اين خاصيت به پنجره جاری که درون آن هستيم ، اشاره می کند . در ادامه به معرفی اين خاصيت خواهيم پرداخت :

Example
<script type ="text/javascript">
  document.write ( window.self.closed ) ;
</script>
کد
خروجی

مثال : در مثال زير ابتدا توسط متد open ( برای دريافت اطلاعات راجع به متد open به بخش متد open در شی window برويد ) يک پنجره جديد را ايجاد می کنيم . برای ايجاد پنجره جديد بايد بر روی دکمه فرمان open window کليک نماييد . سپس توسط دکمه فرمان get status با فراخوانی تابع get_status به بررسی باز يا بسته بودن پنجره جديد باز شده می پردازيم . برای مشاهده کاربرد اين خاصيت ابتدا پنجره جديد را باز کرده و سپس در هر دو وضعيت باز و يا بسته بودن آن پنجره دکمه فرمان get status را فشار داده و به خروجی مثال دقت کنيد :
نکته مهم : همانطور که می دانيد در يک صفحه HTML يک عنصر ابتدا بايد ايجاد شود ، تا بتوان به آن عنصر دسترسی داشت . بنابراين اگر در مثال زير قبل از اينکه دکمه open window را زده و پنجره MyWindow را ايجاد کنيد ، بر روی دکمه get status کليک نماييد ، در عمل برنامه پنجره MyWindow را نشناحته و در صفحه error رخ می دهد . برای جلوگيری از اين error با يک ساختار Try ... catch که در بخش آموزش Java Script به معرفی آن پرداخته ايم ، اقدام به طراحی يک مکانيزم کشف خطا کرده ايم ، که در صورت زدن دکمه open window قبل از اينکه دکمه get status را زده باشيد ، يک پيغام هشدار به شما نمايش داده می شود :

Example
<input type="button" id="btnopen" onclick="open_window()" value="open window" />
<input type="button" id="btnstatus" onclick="get_status()" value="get status" />

<script type="text/javascript">
  function open_window ( )
    {
      MyWindow = window.open ( ' ' , 'MyWindow' , 'height =200 , width =150' ) ;
      MyWindow.document.write ( " This is MyWindow" ) ;
    }

  function get_status ( )
    {
      try
        {
          if ( MyWindow.closed )
             document.write ( "MyWindow is Close" );
          else
              document.write ( "MyWindow is Open" );
          }
     catch ( err )
        {
          alert ( "First create MyWindow !" );
        }
    }
</script>
کد
خروجی