خواص شی window

خاصيت defaultStatus :

اين خاصيت متنی که در نوار Statusbar پنجره مروگر نمايش داده می شود را تعيين و نگهداری می کند . نوار Statusbar در پايين پنجره مرورگر قرار دارد و معمولا برای اطلاع رسانی عملکرد مرورگر به کاربر ، از آن استفاده می شود .

Syntax window.defaultStatus = " متن مورد نظر "
* window = نام پنجره مورد نظر

مثال : در مثال زير با استفاده از يک دستور ساده متن نوار Statusbar مرورگر را در هنگام لود صفحه به مقدار مورد نظر تغيير داده ايم . به پايين پنجره مرورگر دقت کنيد . اين مقدار را در آينده دوباره می توان تغيير داد :
نکته : خاصيت self در مثال زير به پنجره جاری که هم اکنون در آن هستيم اشاره می کند .

Example
<script type ="text/javascript">
  window.self.defaultStatus = "www.DeveloperStudio.ir :: An Investigation for Development" ;
</script>
کد

مثال : در مثال زير يک کادر متن ( TextBox ) ساده و يک دکمه فرمان را برای تعيين متن نوار StatusBar بر روی فرم قرار داده ايم . نحوه عمکرد اين مثال به اين صورت است که کاربر بايستی متنی را در درون کادر متن وارد کرده و سپس بر روی دکمه فرمان change defaultStatus کليک نمايد . در اين صورت تابع show_msg اجرا شده و متن نوار StatusBar را به متن وارد شده از کاربر تغيير خواهد داد :
نکته : خاصيت self در مثال زير به پنجره جاری که هم اکنون در آن هستيم اشاره می کند .

Example
<script type ="text/javascript">
<input type="text" id="TxtMsg" size="25" />
<input type="button" id="BtnMsg" value="change defaultStatus" onclick="show_msg( )" />

  function show_msg ( )
    {
      TxtMsg = document.getElementById ( "TxtMsg" );
      var Msg = TxtMsg.value ;
      window.self.defaultStatus = Msg ;
    }
</script>
کد
خروجی