خواص شی window

خاصيت length :

اين خاصيت تعداد قاب ها يا frame های موجود در پنجره را نمايش می دهد . همانطور که در HTML آموختيد ، قاب يا frame با تگ < iframe > ايجاد شده و هر قاب می تواند يک صفحه را در درون خود جای دهد . در حالت عادی تعداد frame های موجود در يک صفحه صفر است .

Syntax window.length
* window = نام پنجره مورد نظر

نکته : نکته جالبی که در هنگام کار با اين خاصيت با آن روبرو شدم اين بود که چنانچه دستور window.length را در يک script به کار ببريم ، اين دستور فقط تعداد frame هایی که با تگ < iframe > قبل از آن script ايجاد شده اند را نشان می دهد و frame های بعد از خود را نمی شناسد . برای درک بهتر به دو مثال اين صفحه دقت کنيد . در مثال اول چون هيچ frame قبل از script آن ايجاد نشده است ، مقدار خروجی دستور window.length صفر است . اما در مثال دوم قبل از script آن يک frame ايجاد کرده ايم و می بينيم که خروجی script در اين حالت 1 است .

مثال 1 : در مثال زير با استفاده از يک script ساده ، تعداد frame های صفحه را در خروجی چاپ کرده ايم . همانطور که مبينيد ، به دلیل اينکه قبل از script اين مثال هيچ frame ی ايجاد نشده است ، مقدار خروجی صفر است .

Example
<script type ="text/javascript">
  document.write ( window.length ) ;
</script>
کد
خروجی

مثال 2 : در مثال زير ابتدا يک قاب یا frame را ابتدا ايجاد کرده ايم و مجددا تعداد frame های موجود در صفحه را در خروجی چاپ کرده ايم . در اين حالت می بينيم که خروجی مثال 1 است :

Example
<iframe src="Dom_Introduce.aspx" style="width: 500px; height: 200px "></iframe>

<script type ="text/javascript">
  document.write ( "<br /> " + window.length ) ;
</script>
کد
خروجی