خواص شی window

خاصيت name :

اين خاصيت تعيين کننده و نگهدارنده نام پنجره مورد نظر است . نام يک پنجره بايد از نوع متن يا text تعيين شود . نام پنجره برای دستيابی به آن پنجره در script ها استفاده می شود و ربطی به نام فايل صفحه ندارد و مقدار آن توسط برنامه نويس می تواند تعيين گردد . به صورت پيش فرض پنجره ها بدون نام هستند ، یعنی نامی برای آنها تعيين نشده است و چنانچه از سوی برنامه نويس یا طراح نيز نامی برای آن در نطر گرفته نشود ، مقدار آن خالی خواهد ماند .

Syntax window.name = " نام مورد نظر " ;

مثال : در مثال زير توسط يک اسکريپت ساده برای پنجره فعلی که در درون آن هستيم ، يک نام را تعيين کرده و سپس مقدار آن را در خروجی چاپ کرده ايم :

Example
<script type ="text/javascript">
  window.name = "MyWindow" ;
  document.write ( window.name ) ;
</script>
کد
خروجی

خاصيت opener :

اين خاصيت به پنجره ای که موجب ايجاد يا باز شدن پنجره فعلی شده است ، اشاره می کند . صفحه ای که به يک پنجره لينک داده است ، در صورت کليک بر روی آن لينک و رفتن به صفحه جديد ، به عنوان باز کننده يا opener صفحه جديد ، محسوب می شود .

Syntax window.opener ;

خاصيت self :

اين خاصيت به پنجره ای که هم اکنون در آن هستيم ، اشاره می کند . اين خاصيت نيز بايد با يک خاصيت يا متد دوم برای آگاهی از خواص پنجره فعلی استفاده شود و به تنهايي کارایی چندانی ندارد . به کار بردن اين خاصيت برای اشاره به پنجره فعلی در بیشتر موارد ضروری نيست و صرفا ذکر واژه window به تنهايي کافی است اما برای اطمينان بيشتر ، بهتر است به کار رود .

Syntax window.self ;

مثال : در مثال زير توسط يک اسکريپت ساده ابتدا به پنجره جاری که درون آن هستيم اشاره کرده و سپس آدرس کامل آن را توسط خاصيت location در خروجی چاپ کرده ايم :

Example
<script type ="text/javascript">
  document.write ( window.self.location ) ;
</script>
کد
خروجی