خواص شی window

خاصيت status :

اين خاصيت متنی که در نوار Statusbar پنجره مروگر نمايش داده می شود را تعيين و نگهداری می کند . نوار Statusbar در پايين پنجره مرورگر قرار دارد و معمولا برای اطلاع رسانی عملکرد مرورگر به کاربر ، از آن استفاده می شود .
عملکرد اين خاصيت کاملا شبيه خاصيت defaultStatus است ، با اين تفاوت که خاصيت defaultStatus معمولا برای تعيين يک متن پیش فرض برای statusBar به کار می رود و در هنگام لود شدن صفحه آن متن در statusbar نمایش داده می شود . ولی متنی که برای خاصيت status تعيين می شود در هنگام لود صفحه و اجرای تازه آن ، در statusbar نمايش داده نمی شود .

Syntax window.status = " متن مورد نظر "
* window = نام پنجره مورد نظر

مثال : در مثال زير يک کادر متن ( TextBox ) ساده و يک دکمه فرمان را برای تعيين متن نوار StatusBar بر روی فرم قرار داده ايم . نحوه عمکرد اين مثال به اين صورت است که کاربر بايستی متنی را در درون کادر متن وارد کرده و سپس بر روی دکمه فرمان change statusbar Text کليک نمايد . در اين صورت تابع show_msg اجرا شده و متن نوار StatusBar را به متن وارد شده از کاربر تغيير خواهد داد :
نکته : خاصيت self در مثال زير به پنجره جاری که هم اکنون در آن هستيم اشاره می کند .

Example
<script type ="text/javascript">
<input type="text" id="TxtMsg" size="25" />
<input type="button" id="BtnMsg" value="change statusbar Text" onclick="show_msg( )" />

  function show_msg ( )
    {
      TxtMsg = document.getElementById ( "TxtMsg" );
      var Msg = TxtMsg.value ;
      window.self.status = Msg ;
    }
</script>
کد
خروجی

خاصيت top :

اين خاصيت به بالاترين پنجره یا پنجره مادر پنجره جاری ، اشاره می کند .

Syntax window.top