آموزش MySQL > مرجع زبان MySQL > مرجع توابع MySQL

مرجع توابع کار با MySQL :

در این بخش ، توابع مهم و پرکاربردی که از آنها در نوشتن Query و کدهای MySQL می توانید استفاده نمایید را معرفی کرده ایم .
لیست زیر توابع مهم و پرکاربرد MySQL را نشان می دهد . برای دریافت اطلاعات راجع به هر تابع ، بر روی نام آن کلیک نمایید :

نام تابع شرح عملکرد
mysqli_affected_rows ( ) این تابع تعداد سطرها ( رکوردهایی ) که در دستور قبلی SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE یا ... برنامه ، عملیاتی بر روی آنها انجام گرفته است را بر می گرداند .
mysqli_autocommit ( ) این تابع ، وضعیت Auto Commit را در اجرای دستورات یک ارتباط با پایگاه داده ( Connection ) ، روش یا خاموش می کند .
mysqli_change_user ( ) این تابع کاربر ( User ) جاری استفاده کننده از ارتباط پایگاه داده ( Connection ) را عوض می کند .
mysqli_close ( ) تابع ( ) mysqli_close ، ارتباط جاری و فعال با پایگاه داده را می بندد .
mysqli_connect_errno ( ) این تابع ، در صورتی که برنامه نتواند به پایگاه داده تعیین شده وصل شود ، کد خطا ( error number ) آن را اعلام می کند .
mysqli_connect_error ( ) این تابع ، در صورتی که برنامه نتواند به پایگاه داده تعیین شده وصل شود ، متن پبام خطای ( error number ) آن را اعلام می کند .
mysqli_connect ( ) این تابع ، یک ارتباط ( Connection ) جدید را به سرور پایگاه داده باز می کند .
mysqli_data_seek ( ) این تابع اطلاعات یک رکورد تعیین شده برای آن را در آرایه ای از رکوردها ، پیدا کرده و بر می گرداند .
mysqli_debug ( ) از این تابع برای انجام امور Debug کردن یا اشکال زدایی برنامه های MySQL استفاده می شود .
mysqli_dump_debug_info ( ) این تابع ، اطلاعات Debug کردن و اشکال زدایی یک ارتباط ( Connection ) به پایگاه داده را در log سیستم ذخیره می کند .
mysqli_errno ( ) تابع ( ) mysqli_errno ، در صورتی که برنامه نتواند دستور SQL یا هر گونه Querry تعیین شده برای آن را اجرا نماید ، کد خطا ( error number ) آن را اعلام می کند .
mysqli_error_list ( ) این تابع در صورتی که برنامه نتواند دستور SQL یا هر نوع Query تعیین شده برای آن را تعیین کند ، لیستی از خطاهای رخ داده را به صورت یک آرایه بر می گرداند .
mysqli_error ( ) تابع ( ) mysqli_error ، در صورتی که برنامه نتواند دستور SQL یا هر گونه Query تعیین شده برای آن را اجرا نماید ، پیام خطا ( error description ) آن را اعلام می کند .
mysqli_fetch_all ( ) این تابع کلیه سطرها ( رکوردهای ) موجود در یک متغیر برگشتی از پایگاه داده را واکشی کرده ( خوانده ) و به صورت یک آرایه بر می گرداند .
mysqli_fetch_field_direct ( ) این تابع اطلاعات یک فیلد تعیین شده برای آن را ، از مجموعه جواب های برگشتی یک Query را خوانده و به صورت یک شی بر می گرداند .
mysqli_fetch_field ( ) این تابع مقدار فیلد بعدی در یک آرایه برگشتی از پایگاه داده را خوانده و بر می گرداند .
mysqli_fetch_lengths ( ) این تابع سایز ( length ) فیلدهای موجود در یک شی برگشتی از پایگاه داده را خوانده و به صورت یک آرایه بر می گرداند .
mysqli_fetch_object ( ) این تابع رکورد جاری از شی نتایج برگشتی از پایگاه داده را خوانده و به صورت یک Object بر می گرداند .
mysqli_fetch_row ( ) این تابع اطلاعات یک سطر یا رکورد را از یک شی پایگاه داده به صورت یک آرایه بر می گرداند .
mysqli_field_seek ( ) این تابع اشاره گر خواننده فیلدها را در ابتدای فیلد تعیین شده برای آن ، قرار می دهد .
mysqli_field_tell ( ) این تابع موقعیت قرار گیری اشاره گر خواندن رکوردهای یک شی حاوی اطلاعات یک Query را بر می گرداند .
mysqli_free_result ( ) این تابع حافظه اشغال شده توسط شی ای اکه طلاعات Query را در خود نگهداری کرده  ، آزاد می کند .


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟