آموزش PHP   >   آرایه ها در PHP   >   مرجع توابع کار با آرایه ها در PHP

مرجع توابع کار با آرایه ها در PHP :

در این بخش توابع مهم و پرکاربرد کار با آرایه ها در PHP را در جدول زیر تشریح کرده ایم . برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به هر کدام ، بر روی نام تابع کلیک نمایید :

نام تابع شرح عملکرد
array ( ) از این تابع برای ایجاد یک آرایه جدید استفاده می شود .
array_change_key_case ( ) این تابع کاراکتر کلیدها در آرایه های دو بعدی را به حروق بزرگ یا کوچک تبدیل می کند .
array_chunk ( ) این تابع ، یک آرایه موجود را به دو یا چند آرایه کوچکتر تبدیل می کند .
array_combine ( ) این تابع ، دو آرایه تک بعدی را با هم ترکیب کرده و یک آرایه دو بعدی با Key و Value می سازد .
array_count_values ( ) این تابع ، تعداد عناصر مشابه ( دارای Value یکسان ) را در یک آرایه می شمارد .
array_diff ( ) این تابع مقادیر موجود در دو یا چند آرایه را با هم بررسی کرده و اختلاف هایشان را بر می گرداند .
array_fill ( ) این تابع یک آرایه موجود را با مقادیر تعیین شده برای آن ، پر می کند .
array_fill_keys ( ) این تابع کلیدهای تعیین شده ( keys ) برای آنها را به عناصر یک آرایه اضافه می کند .
array_filter ( ) این تابع عناصر یک آرایه را بر حسب دستورات یک تابع دیگر فیلتر کرده و خروجی ها را بر می گرداند .
array_flip ( ) این تابع در یک آرایه دو بعدی ، جای مقادیر ( values ) و کلیدها ( keys ) را با هم جا به جا می کند و یک آرایه جدید را ساخته و در خروجی بر می گرداند .
array_intersect ( ) این تابع مقادیر عناصر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه کرده و عناصر تکراری و یکسان را بر می گرداند .
array_key_exists ( ) این تابع وجود یا عدم وجود یک کلید ( key ) را در یک آرایه بررسی کرده و جواب را بر می گرداند .
array_keys ( ) این تابع کلیدهای ( keys ) موجود در عناصر یک آرایه را بر می گرداند .
array_map ( ) این تابع مقادیر عناصر یک آرایه را به تابعی تعیین شده از سوی کاربر فرستاده و مقادیر جدید بازگشتی را در یک آرایه ذخیره می کند .
array_merge ( ) این آرایه عناصر دو یا چند آرایه را با هم ترکیب کرده و یک آرایه جدید تولید می کند .
array_pop ( ) این تابع آخرین عنصر عضو آرایه را حذف می کند .
array_push ( ) این تابع یک یا چند عنصر جدید تعیین شده را به انتهای آرایه اضافه می کند .
array_rand ( ) این تابع یک یا چند عنصر از آرایه را به صورت رندوم انتخاب کرده و بر می گرداند .
array_search ( ) این تابع آرایه را برای یک مقدار value داده شده به آن جستجو کرده و ارزش کلید key آن را بر می گرداند .
array_reverse ( ) این تابع عناصر یک آرایه را به ترتیب برعکس در خروجی نشان می دهد .
array_shift ( ) این تابع المنت اول آرایه را حذف کرده و مقدار آن را بر می گرداند .
array_slice ( ) این تابع بخش تعیین شده ای از یک آرایه را جدا کرده و بر می گرداند .
array_splice ( ) این تابع عناصری از یک آرایه را حذف کرده و با مقادیر جدید تعیین شده جایگزین می کند .
array_sum ( ) این تابع مجموع عددی یک آرایه را بر می گرداند .
array_unique ( ) این تابع عناصر تکراری یک آرایه را حذف می کند .
array_unshift ( ) این تابع یک یا چند عنصر مورد نظر را به ابتدای آرایه اضافه می کند .
array_values ( ) این تابع کلیه مقادیر values یک آرایه را بر می گرداند .
array_walk ( ) این تابع اعضای یک آرایه را یک به یک خوانده و آن ها را در یک تابع اعمال می کند .


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :        
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟