آموزش PHP   >   توابع پیش ساخته PHP   >   تابع  ( ) cal_from_jd

تابع ( ) cal_from_jd :

این تابع یک روز معین از تقویم ژولیانی را به فرمت هر تقویم مورد نظر دیگر ، تبدیل میکند.
برای مثال فرض کنید میخواهید یک تاریخ در تقویم ژولیانی را به تاریخ آن در تقویم مسیحی تبدیل کنید .
شکل کلی استفاده از این تابع به صورت زیر است :

Syntax cal_from_jd ( jd , calendar ) ;

syntax توضیح هر یک از موارد
توضیح پارامتر
این پارامتر تعداد روزهای سپری شده مورد نظر شما در تقویم ژولیانی را تعیین میکند .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
jd
این پارامتر تقویم مقصد که میخواهید تاریخ جاری را به فرمت آن تبدیل کند را مشخص میکند .
انواع فرمت های دیگر تقویم PHP عبارتند از :
  • CAL_GREGORIAN : تقویم گریگوری یا مسیحی
  • CAL_JULIAN : تقویم ژولیانی
  • CAL_JEWISH : تقویم یهودی
  • CAL_FRENCH : تقویم فرانسوی

استفاده از این پارامتر اجباری است .
calendar

مثال : در مثال زیر ، نحوه استفاده از تابع  ( ) cal_from_jd را در عمل نمایش داده ایم . در مثال زیر ابتدا یک تاریخ خاص را در متغیر d$ ذخیره کرده ایم . سپس با استفاده از تابع  ( ) cal_from_jd آن را به روز مربوطه در تقویم گریگوری تبدیل کرده ایم :

Example
< ? php
  $d = unixtojd ( mktime ( 0,0,0,1,18,2006 ) ) ;
  print_r ( cal_from_jd ( $d , CAL_GREGORIAN ) ) ;

? >
کد
Array
  (
     [date] => 1/18/2006
     [month] => 1
     [day] => 18
     [year] => 2006
     [dow] => 3
     [abbrevdayname] => Wed
     [dayname] => Wednesday
     [abbrevmonth] => Jan
     [monthname] => January
  )
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :        
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟