آموزش PHP   >   توابع کار با پوشه ها   >   تابع ( ) dir

تابع ( ) dir در PHP :

تابع ( ) dir ، پوشه تعیین شده برای آن را باز کرده و نتیجه را به صورت یک object به صفحه ارسال می کند . object ارسالی دارای 3 متد ( ) read  ( ) ، rewind و ( ) close است که از آنها می توان برای کار با اطلاعات خروجی تابع استفاده کرد . نحوه کار با این متدها در مثال عملی نمایش داده شده است .
نکته : تابع ( ) dir ، در صورتی که موفق شود پوشه تعیین شده برای آن را باز کند ، لیست محتویات درونی پوشه را به صورت یک آرایه بر می گرداند .
اما در صورتی که پوشه باز نشده و یا آن را پیدا نکند ، مقدار False را به همراه یک error به صفحه بر می گرداند . شما می توانید پیام error ارسالی را با استفاده از یک علامت @ در مقابل نام تابع مخفی نمایید .
شکل کلی تعریف و استفاده از تابع ( ) dir در PHP به صورت زیر است :

Syntax dir ( directory ) ;

syntax توضیح هر یک از موارد
توضیح پارامتر
این پارامتر تعیین کننده نام یا آدرس پوشه ای است که می خواهید برنامه آن را باز کرده و بخواند .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
directory

مثال های عملی :

در مثال های زیر نحوه کار با تابع ( ) dir را در عمل به شما نمایش داده ایم .
مثال 1 : در مثال زیر با استفاده از تابع ( ) dir ، پوشه images را باز کرده ایم . سپس با استفاده از متدهای object ارسالی آن به صغحه لیست آیتم های موجود در آن را در خروجی نمایش داده ایم :

Example
<?php
    // به وسیله این دستور پوشه مورد نظر را باز کرده ، خوانده و در یک آرایه ذخیره نموده ایم
    $ dir = dir ( " images " ) ;
    // توسط این دستور آیتم های موجود در پوشه را در خروجی نمایش داده ایم
    while ( ( $ file = $dir -> read ( ) ) !== false )
        {
            echo "filename: " . $file . "<br />";
        }
    // در پایان نیز پوشه باز شده را بسته ایم
    $dir -> close ( ) ;
?>
کد
filename: .
filename: ..
filename: ASP_Net.gif
filename: HTML.gif
filename: PHP.gif
خروجی

مثال 2 : در مثال دوم مثال قبل را باز نویسی کرده ایم ، با این تفاوت که در ابتدای نام تابع ( ) dir یک علامت @ قرار داده ایم . قرار دادن این علامت باعث می شود تا error احتمالی در صورت باز نشدن پوشه مورد نظر به هر دلیل ، نمایش داده نشود :

Example
<?php
    // به وسیله این دستور پوشه مورد نظر را باز کرده ، خوانده و در یک آرایه ذخیره نموده ایم
    $ dir =@ dir ( " images " ) ;
    // توسط این دستور آیتم های موجود در پوشه را در خروجی نمایش داده ایم
    while ( ( $ file = $dir -> read ( ) ) !== false )
        {
            echo "filename: " . $file . "<br />";
        }
    // در پایان نیز پوشه باز شده را بسته ایم
    $dir -> close ( ) ;
?>
کد


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :        
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟