آموزش PHP   >   مدیریت خطا در PHP   >   ذخیره یا ارسال پیام های خطا
تابع ( ) error_log

به صورت پیش فرض ، PHP یک پیام حاوی اطلاعات خطا رخ داده را به سیستم logging سرور یا یک فایل خاص ، بسته به اینکه فایل php.ini ، بر روی سرور چگونه تنظیم شده باشد ، ارسال می کند .
به وسیله تابع ( ) error_log ، می توانید پیام های خطا رخ داده را به یک فایل خاص یا به ایمیل کاربر ارسال نمایید . ارسال یک ایمیل حاوی اطلاعات خطا می تواند یکی از کارآمدترین روش ها باشد . البته فقط این کار را برای خطاهای مهم و از کار اندازنده انجام دهید ، نه هر خطای معمولی ! .
در مثال زیر ، نحوه استفاده از تابع ( ) error_log را در عمل نمایش داده و در صورت بروز خطا ، ایمیلی حاوی اطلاعات آن به آدرس ایمیل کاربر ، ارسال می شود :

مثال < ? php
    // تابع مدیریت کننده خطا و فرستنده ایمیل
    function customError($errno, $errstr)
        {
            echo " Error: [$errno] $errstr<br>";
            echo "Webmaster has been notified";
            error_log("Error: [$errno] $errstr",1, " someone@example.com " , " From: webmaster@example.com " ) ;
        }

    // تعیین تابع پیش فرض خطا
    set_error_handler("customError",E_USER_WARNING);

    // مکان بروز خطا
    $test=2;
    if ($test>1)
        {
            trigger_error("Value must be 1 or below",E_USER_WARNING);
        }
? >

خروجی خطای رخ داده در سیستم به صورت زیر خواهدد بود :

مثال Error: [512] Value must be 1 or below
Webmaster has been notified

همچین کاربر ایمیلی با محتویات زیر را دریافت خواهد کرد :

مثال Error: [512] Value must be 1 or below


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :        
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟