آموزش PHP   >   مدیریت خطا در PHP   >   فعال سازی یک خطا در صفحه
تابع ( ) error_trigger

در این بخش کار با تابع ( ) error_trigger را فرا خواهید گرفت . از تابع ( ) error_trigger در زمانی استفاده می شود که بروز خطا را پیش بینی کرده و کد لازم را برای مدیریت آن تعیین می کنیم .
کار با این تابع را در قالب یک مثال آموزش می دهیم . معمولا خطا در جاهایی که از کاربر ورودی دریافت می کنید ، احتمال زیادی دارد ، که رخ دهد . مثلا کاربر مقادیر غیر مجاز وارد نماید .
در مثالی زیر کدی طراحی کرده ایم تا در صورتی که مقدار متغیر test$ از 10 بیشتر بود ، یک پیام خطا توسط رویداد ( ) error_trigger صادر شود .

مثال < ? php
     $test=20;
          if ( $test > 10 )
               {
                    trigger_error( "Value must be 10 or below" ) ;
               }
? >

خروجی این خطا ، به صورت زیر خواهد بود :

مثال Notice: Value must be 1 or below
in C:\webfolder\test.php on line 6

پیام خروجی مثال فوق را با تعیین یک تابع به عنوان تابع پیش فرض برای مدیریت خطا می توان اصلاح کرد .
در مثال زیر ، شکل کاملتری از مثال فوق را ارائه دادیم .

در کد زیر ، به علت اینکه تابع ( ) customError را به عنوان تابع مدیریت کننده پیش فرض کد تعریف کرده ایم ، در هنگام بروز خطا ، تابع ( ) error_trigger پارامترهای لازم را درباره خطا به تایع ( ) customError فرستاده و این بار این تابع خروجی خطا را اعلام  کرده و آن را مدیریت می کند :

مثال < ? php
     // تابع مدیریت کننده خطا
     function customError( $errno , $errstr )
          {
               echo "Error: [$errno] $errstr<br>";
               echo "Ending Script";
               die( );
           }

     // تعیین تابع مدیریت کننده پیش فرض
     set_error_handler( "customError",E_USER_WARNING ) ;

     // بروز خطا و ارسال پارامترهای لازم
     $test = 20 ;
          if ( $test > 10 )
               {
                    trigger_error( "Value must be 10 or below",E_USER_WARNING ) ;
               }
? >

خروجی کد ، این بار به صورت زیر خواهد بود :

مثال Error: [512] Value must be 10 or below
Ending Script


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :        
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟