آموزش PHP   >   آرایه ها در PHP   >   مرتب سازی آرایه ها در PHP

مرتب سازی آرایه ها در PHP :

در بخش قبل به آموزش روش تعریف و استفاده از آرایه ها در PHP پرداختیم . در این بخش توابعی را به شما معرفی می کنیم که به وسیله آنها می توانید آرایه ها را ، بر حسب مقادیر عنصرشان مرتب کنید .
اعضای یک آرایه را می توانید به صورت صعودی یا نزولی ، بر حسب حروف الفبا و یا مقادیر عددی مرتب سازی نمایید . توابع مرتب سازی آرایه ها در PHP عبارتند از :

 • تابع ( ) sort :

  این تابع مقادیر آرایه را از پایین به بالا ( صعودی ) مرتب می کند . در مثال زیر نحوه کار با این تابع و خروجی آن را در عمل نشان داده ایم :
  مثال 1 < ? php
       $cars = array( " Volvo " , " BMW ", " Toyota " ) ;
       sort ( $cars ) ;
   ? >
  خروجی BMW  Toyota  Volvo

  مثال 2 < ? php
       $numbers = array ( 4 , 6 , 2 , 22 , 11 ) ;
       sort ( $numbers ) ;
   ? >
  خروجی 2  4   6  11  22
 • تابع ( ) rsort :

  این تابع مقادیر آرایه را از بالا به پایین ( نزولی ) مرتب می کند . در مثال زیر نحوه کار با این تابع و خروجی آن را در عمل نشان داده ایم :
  مثال 1 < ? php
       $cars = array( " Volvo " , " BMW ", " Toyota " ) ;
       rsort ( $cars ) ;
   ? >
  خروجی Volvo Toyota BMW

  مثال 2 < ? php
       $numbers = array ( 4 , 6 , 2 , 22 , 11 ) ;
       rsort ( $numbers ) ;
   ? >
  خروجی 22   11   6   4   2
 • تابع ( ) asort :

  این تابع مقادیر آرایه های دوبعدی را از پایین به بالا ( صعودی  ) ، بر حسب مقدار Value آنها مرتب می کند . در مثال زیر نحوه کار با این تابع و خروجی آن را در عمل نشان داده ایم :
  مثال < ? php
       $age = array( " Peter " => " 35 " , " Ben " => " 37 " , " Joe " => " 43 " ) ;
       asort( $age ) ;
   
  ? >
  خروجی Key = Peter , Value = 35
  Key = Ben , Value = 37
  Key = Joe , Value = 43
 • تابع ( ) ksort :

  این تابع مقادیر آرایه های دوبعدی را از پایین به بالا ( صعودی  ) ، بر حسب مقدار Key آنها مرتب می کند . در مثال زیر نحوه کار با این تابع و خروجی آن را در عمل نشان داده ایم :
  مثال < ? php
       $age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
       ksort($age);
   
  ? >
  خروجی Key=Ben, Value=37
  Key=Joe, Value=43
  Key=Peter, Value=35
 • تابع ( ) arsort :

  این تابع مقادیر آرایه های دوبعدی را از پالا به پایین ( نزولی  ) ، بر حسب مقدار  Value  آنها مرتب می کند . در مثال زیر نحوه کار با این تابع و خروجی آن را در عمل نشان داده ایم :
  مثال < ? php
       $age=array( " Peter " => " 35 " , " Ben " => " 37 " , " Joe " => " 43 " ) ;
       arsort( $age ) ;
   
  ? >
  خروجی Key=Joe, Value=43
  Key=Ben, Value=37
  Key=Peter, Value=35
 • تابع ( ) krsort :

  این تابع مقادیر آرایه های دوبعدی را از پالا به پایین ( نزولی  ) ، بر حسب مقدار  key  آنها مرتب می کند . در مثال زیر نحوه کار با این تابع و خروجی آن را در عمل نشان داده ایم :
  مثال < ? php
       $age=array( " Peter " => " 35 " , " Ben " => " 37 " , " Joe " => " 43 " ) ;
       krsort( $age ) ;
   
  ? >
  خروجی Key = Peter , Value = 35
  Key = Joe , Value = 43
  Key = Ben , Value = 37


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :        
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟