دستورات پيشرفته SQL

دستور Between ... And :

اين دستور برای انتخاب اطلاعات در يک محدوده خاص ، در بين دو مقدار تعيين شده استفاده می شود . اين مقادير می تواند از نوع عددی ، متن يا تاريخ باشد . ( بايد نوع مدنظر با نوع داده ای فيلد های استفاده شده در دستور يکسان باشد ).
شکل کلی اين دستور به شکل زير است :

Select نام فيلدهای مورد نظر برای نمايش From نام جدول
Where نام فيلد مورد نظر
Between  مقدار 1  And  مقدار 2

نکته : در مورد داده های متنی ، ترتيب قرار گيری حروف الفبا مد نظر برنامه است .

مثال : از جدول Student مشخصات دانشجويانی را ارائه دهيد ، که نام خانوادگی آنها بين دو مقدار احمدی و حسينی باشد . در ضمن خروجی بر حسب نام خانوادگی به ترتيب حروف الفبا مرتب باشد :

Student Table
Student ID Name Family Major City Grade
41252214 Ahmad Rezaee Hard Ware Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Soft Ware Karaj 14
10254861 Zahra Hosini Hard Ware Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Soft Ware Bam 16
35654415 Hesam Razavi Soft Ware Tehran 19

مثال
Select * From Student
Where Family Between 'Ahmadi' And 'Hoseini'
Order By family;
کد
Student ID Name Family Major City Grade
27365187 Sahar Ahmadi Soft Ware Bam 16
10724113 Ehsan Amiri Soft Ware Karaj 14
10254861 Zahra Hosini Hard Ware Tehran 17
مثال


نکته : قرار گرقتن خود رکوردهای 2 مقدار تعيين شده در خروجی دستور Select ، بسته به نوع برنامه پايگاه و مديريت آن دارد . در برخی از پايگاه های داده رکوردهای هر 2 مقدار ابتدا و انتها نمايش داده می شود و در برخی هم فقط يکی از آنما نمايش داده می شود .

نکته : برای نمايش اطلاعات خارج از محدوده تعيين شده از يک عملگر NOT قبل از دستور Between ... And استفاده می شود .
مثال : از جدول student مشخصات دانشجويانی زا ارائه دهيد که نمره آنها خارج از محدوده 12 تا 15 باشد . در ضمن مقادير خروجی بر حسب نام خانوادگی به ترتيب حروف الفبا مرتب باشد :

مثال
Select * From Student
Where Grade NOT Between 12 And 15
Order By Family ;
کد
Student ID Name Family Major City Grade
27365187 Sahar Ahmadi Soft Ware Bam 16
10254861 Zahra Hosini Hard Ware Tehran 17
35654415 Hesam Razavi Soft Ware Tehran 19
41252214 Ahmad Rezaee Hard Ware Tehran 18
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟