توابع درون ساخته SQL

1 ) تابع Avg :

تابع Avg برای محاسبه ميانگين اعداد موجود در يک فيلد به کار می رود . اين تابع اعداد را با هم جمع کرده و آنها را به طور اتوماتيک بر تعدادشان تقسیم می کند و نتيجه را به عنوان خروجی بر می گرداند .
نکته : اين تابع بايد با فيلدهايی که داده آنها از نوع عددی است ، به کار رود .
توجه : در تمام مثال های اين صفحه از داده های جداول زير استفاده می شود :

Student Table
Student ID Name Family Major City Grade
41252214 Ahmad Rezaee Hard Ware Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Soft Ware Karaj 14
10254861 Zahra Hosini Hard Ware Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Soft Ware Bam 16
35654415 Hesam Razavi Soft Ware Tehran 19

Courses Table
Course ID Co Title Credit Co Type
1011 پايگاه داده 3 عملی
1012 مباحث ويژه 3 عملی
1013 زبان تخصصی 2 نطری

Selection Table
Student ID Course ID Term Year Grade
41252214 1011 2 85 - 86 16
10724113 1011 2 85 - 86 14
41252214 1012 1 85 - 86 17
10724113 1012 1 85 - 86 11
10254861 1013 2 85 - 86 13
10254861 1011 2 84 - 85 8
27365187 1012 1 84 - 85 19
27365187 1013 1 84 - 85 16
35654415 1011 2 84 - 85 9
35654415 1013 2 84 - 85 17

مثال : معدل نمرات دانشجويان را از جدول Students محاسبه کرده و در ستونی به نام معدل نمايش دهيد :

مثال
Select Avg ( Students.Grade ) As معدل From Students کد
معدل
16.8
خروجی

مثال : معدل نمرات دانشجويان رشته نرم افزار را در درس پايگاه داده محاسبه کرده و در ستونی به نام معدل نمايش دهيد :

مثال
Select Avg ( Selection.Grade ) As معدل
From Students,Selection,Courses
Where Students.Student ID = Selection.StudentID
AND Selection.Course ID = Courses.Course ID
AND Major = 'Soft'
AND CoTitle = 'پايگاه داده ' ;
کد
معدل
11.5
خروجی


تابع Sum :

تابع Sum ، مجموع مقادير اعداد در يک فيلد را محاسبه کرده و به عنوان خروجی بر می گرداند .
نکته : اين تابع بايد با فيلدهايی که داده آنها از نوع عددی است ، به کار رود .

مثال : از جدول انتخاب واحد ( Selection ) مجموع نمرات دانشجويان را در درس پايگاه داده با کد 1011 را محاسبه کنيد :

مثال
Select Sum ( Selection.Grade ) As مجموع نمرات پايگاه داده
From Selection,Courses
AND Selection.Course ID = Courses.Course ID
AND Selection.Course ID = 1011 ;
کد
مجموع نمرات پايگاه داده
47
خروجی

مثال : از جدول انتخاب واحد ، مجموع نمرات دانشجو حسام رضوی را محاسبه کنيد :

مثال
Select Sum ( Selecton.Grade ) As مجموع نمرات حسام رضوی
From Students,Selection
Where Students.Student ID = Selection.StudentID
AND Name = ' Hesam '
AND Family = ' Razavi ' ;
کد
مجموع نمرات حسام رضوی
26
خروجی


3 ) تابع Min :

اين تابع ، کمترين مقدار موجود در بين مقادير فيلدهای يک ستون را بر می گرداند .
نکته : اين تابع با ستون هايی که داده آنها از نوع عددی يا حروفی باشد ، می تواند به کار رود . در فيلدها با مقادير عددی تابع کوچکترين عدد و در فيلدها با مقادير متنی ، تابع کلمه ای که به ترتيب حروف الفبا از آ تا ی در فارسی و A تا Z در انگلِسی در بالاترين رده باشد ، را بر می گرداند .

مثال : اولين نام خانوادگی دانشجویان را از جدول Students نمايش دهيد :

مثال
Select Min ( Family ) As Family From Students کد
Family
Ahamdi
خروجی

مثال : کمترين نمره دانشجویان را از جدول Selection نمايش دهيد :

مثال
Select Min ( Grade ) As کمترين نمره From Selection کد
کمترين نمره
8
خروجی


4 ) تابع Max :

اين تابع ، بيشترين مقدار موجود در بين مقادير فيلدهای يک ستون را بر می گرداند .
نکته : اين تابع با ستون هايی که داده آنها از نوع عددی يا حروفی باشد ، می تواند به کار رود . در فيلدها با مقادير عددی تابع بزگترين عدد و در فيلدها با مقادير متنی ، تابع کلمه ای که به ترتيب حروف الفبا از آ تا ی در فارسی و A تا Z در انگلِسی در آخرين رده باشد ، را بر می گرداند .

مثال : آخرين نام خانوادگی دانشجویان را از جدول Students نمايش دهيد :

مثال
Select Max ( Family ) As Family From Students کد
Family
Rezaee
خروجی

مثال : بيشترين نمره دانشجویان را از جدول Selection نمايش دهيد :

مثال
Select Max ( Grade ) As بيشترين نمره From Selection کد
بيشترين نمره
19
خروجی


5 ) تابع First :

اين تابع مقدار اولين رکورد را در يک فيلد بر می گرداند . ترتيب در اينجا ، همان ترتیب قرار گيری رکوردها در جدول است .


6 ) تابع Last :

اين تابع مقدار آخرين رکورد را در يک فيلد بر می گرداند . ترتيب در اينجا ، همان ترتیب قرار گيری رکوردها در جدول است .


7 ) تابع Count :

اين تابع تعداد سطرهای موجود در يک فيلد را شمرده و مقدار آنرا بر می گرداند . به اين تابع ، تابع سطر شمار هم می گويند .
مثال : اين تابع فيلدهايی که مقدار آنها خالی يا تکراری باشد را نمی شمارد . برای شمارش کليه فيلدها ( حتی تکراری ) بايد قبل از نام ستون در دستور Count عبارت Distinct ذکر شود .

مثال : تعداد درس هايي که دانشجو با شماره دانشجويي 35654415 قبول شده را بدهيد :

مثال
Select Count ( Course ID ) AS تعداد دروس
From Selection
Where Student ID = 35654415
AND Grade > 10 ;
کد
تعداد دروس
1
خروجی

مثال : تعداد دانشجويانی که درس پايگاه داده را انتخاب کرده اند را اعلام کنيد :

مثال
Select Count ( DISTINCT Selection.Course ID ) AS تعداد دانشجويان
From Selection , Courses
Where Selection.Course ID = Courses.Course ID
AND CoTitle = ' پايگاه داده ' ;
کد
تعداد دانشجويان
4
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟