دستوات پيشرفته SQL

دستور In :

اين دستور برای مشاهده اطلاعات رکوردهايی از جدول به کار می رود که شما مقدار دقيق حداقل يکی از فيلدهای آنرا می دانيد .
شکل کلی اين دستور به صورت زير است :

Select  نام ستون  From  نام جدول
Where  نام فيلد  IN   ( مقدار 1 ، مقدار 2 و ... )

Student Table
Student ID Name Family Major City Grade
41252214 Ahmad Rezaee Hard Ware Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Soft Ware Karaj 14
10254861 Zahra Hosini Hard Ware Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Soft Ware Bam 16
35654415 Hesam Razavi Soft Ware Tehran 19

مثال : از جدول Student مشخصات دانشجويانی را بدهيد که نام خانوادگی آنها احمدی يا رضايی است :

مثال
Select * From student
Where Family IN ( "Ahmadi" , "Rezaee" );
کد
Student Table
Student ID Name Family Major City Grade
41252214 Ahmad Rezaee Hard Ware Tehran 18
27365187 Sahar Ahmadi Soft Ware Bam 16
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟