دستورات پيشرفته SQL

دستور Join :

از دستور Join نيز همانند قسمت قبلی ( پيوند جدول ها ) ، برای پيوند جدول ها در پايگاه داده ها استفاده می شود . تمام شرايط و ضوابط ذکر شده در قسمت قبل در مورد دستور Join نيز صادق است . به عبارت ديگر دستور Join روشی متفاوت برای پيوند جدول هاست که همان خروجی را توليد می کند .
برای پيوند جدول ها با استفاده از دستور Join ، از روش کلی زير استفاده می شود :

Select  نام ستونهای مورد نظر جهت نمايش از هر 2 جدول
From  نام جدول 1
Inner Join   نام جدول 2
On  برابر قرار دادن فيلدهای مشترک 2 جدول با هم
Where  بقيه شرط ها  ;

برخی از مثال های قسمت قبل را با دستور Join باز نويسی می کنيم .
مثال : نام و نام خانوادگی دانشجويانی را ارائه دهيد که در ترم 1 سال تحصيلی 85 - 86 ، درس با کد 1012 را انتخاب کرده اند :

Student Table
Student ID Name Family Major City Grade
41252214 Ahmad Rezaee Hard Ware Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Soft Ware Karaj 14
10254861 Zahra Hosini Hard Ware Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Soft Ware Bam 16
35654415 Hesam Razavi Soft Ware Tehran 19

Courses Table
Course ID Co Title Credit Co Type
1011 پايگاه داده 3 عملی
1012 مباحث ويژه 3 عملی
1013 زبان تخصصی 2 نطری

Selection Table
Student ID Course ID Term Year Grade
41252214 1011 2 85 - 86 16
10724113 1011 2 85 - 86 14
41252214 1012 1 85 - 86 17
10724113 1012 1 85 - 86 11
10254861 1013 2 85 - 86 13
10254861 1011 2 84 - 85 8
27365187 1012 1 84 - 85 19
27365187 1013 1 84 - 85 16
35654415 1011 2 84 - 85 9
35654415 1013 2 84 - 85 17

مثال
Select  Students.Name , Students.Family , Seleciton.Term , Selection.Year
From   Students
Inner Join   Seleciton
On   Students.Student ID = Selection.Student ID
Where   Selection.Course ID = 1012 AND Term = 1 AND Year = ' 85 - 86 ' ;
کد
Name Family Term Year
Ehsan Amiri 1 85 - 86
Ahmad Rezaee 1 85 - 86
خروجی

مثال : نام دروسی را ارائه دهيد که دانشجو با شماره دانشجويی 10254861 انتخاب کرده است :

مثال
Select  Courses.Course ID , Courses.Co Title
From   Courses
Inner Join  Selection
ON   Courses.Course ID = Selection.Course ID
Where Selection.Student ID = 102548861 ;
کد
Course ID Course Title
1011 پايگاه داده
1013 زبان تخصصی
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟