دستورات پيشرفته SQL

پيوند جدول ها :

تا اين قسمت تمام مثال ها و مسئله هايی که در SQL به آنها پاسخ داديم ، مسئله هايی بودند که اطلاعات ما فقط از يک جدول استخراج می شد . اما در برنامه نويسی واقعی پايگاه داده ها ، ما مجبور هستيم که اطلاعات خود را از بيش از يک جدول استخراج کنيم . در اين حالت ما ابتدا بايد جدول هايی که می خواهيم اطلاعات را از آنها استخراج کنيم ، با هم پيوند دهيم . هدف از ايجاد اين ارتباط تلفيق اطلاعات در جدول ها و چاپ اطلاعات مورد نظر در خروجی است .


مفاهيم اوليه :

برای پيوند دادن جدول ها ابتدا بايد چند مفهوم زير را بشناسيم :

 1. کليد اصلی : فيلد کليد اصلی در يک جدول ، فيلدی است که شرايط زير را داشته باشد :
  1. مقدار آن برای هر نمونه رکورد ( سطر ) منحصر به فرد و غير تکراری باشد . به عبارت ديگر هيچ 2 رکوردی در يک جدول در اين فيلد مقدار يکسان نداشته باشد . کليد اصلی وجه تمايز 2 نمونه رکورد مختلف در يک جدول است .
  2. طول مقادير آن حدامکان کوتاه باشد .
  نکته : يک جدول می تواند بيش از يک کليد اصلی داشته باشد .
  مثال : فيلد شماره دانشجويی در جدول Student کليد اصلی است . هيچ دو دانشجويی نمی توانند دارای شماره دانشجويی يکسان باشند .
 2. کليد خارجی : کليد خارجی ، فيلدی است که در يک جدول کليد اصلی و در جدول ديگر به تنهايی کليد اصلی نباشد . از کليد خارجی برای ارتباط يک به چند 2 جدول با هم استفاده می شود .

شرط ارتباط 2 جدول :

برای ارتباط بين جدول ها بايد شرط های زير برقرار باشد . بايد قبل از طراحی پايگاه داده و جدول های آن موارد زير را جهت ارتباط جدول های مورد نظر رعايت کرد .

 1. وجود فيلد مشترک دقيقا از يک نوع و يک سايز .
 2. فيلد مشترک در يکی از جدول ها کليد اصلی و در جدول ديگر کليد خارجی باشد .

معرفی 2 جدول ديگر :

از اين به بعد ما در مثال های خود از 2 جدول ديگر به غير از جدول Student ، به نام های Courses ( درس ها ) و Selection ( انتخاب واحد ) به شرح زير استفاده می کنيم :

Courses Table
Course ID Co Title Credit Co Type
کد درس
( کليد اصلی )
عنوان درس تعداد واحد نوع درس

Selection Table
Student ID Course ID Term Year Grade
شماره دانشجويی
   ( کليد اصلی خارجی )
کد درس
( کليد اصلی  خارجی )
ترم تحصيلی  سال تحصيلی نمره

نکته مهم : در تمام مثال های قبلی ، ما در دستور Select فقط نام ستون ها را به تنهايی ذکر می کرديم ، زيرا در آن زمان ، اطلاعات ما فقط از يک جدول استخراج می شد . اما در هنگام پيوند دو جدول و استفاده از چند جدول در دستور Select بايد نام ستون را به همراه نام جدول مربوط به آن ذکر کرد . اين کار 2 دليل اصلی دارد :

 1. باعث تمايز ستون های مشترک در جدول ها از هم می شود و مشخص می کند که هر ستون مربوط به کدام جدول است .
 2. باعث خوانايی و دقت بيشتر برنامه می شود .

شکل کلی اين دستور به صورت زير است :

نام ستون . نام جدول

مثال : انتخاب ستون StudedntID از جدول Student :
Student.StudentID


مثال های پيوند جدول ها :

در اين قسمت با ارائه چندين مثال ، انواع حالت های مختلف پيوند جدول ها را بررسی می کنيم . از داده های موجود در جداول زير برای مثال ها استفاده می کنيم :
توجه : جدول انتخاب واحد نشان دهنده اين است که هر دانشجو چه واحدهای درسی را در چه ترم و سال و با چه نمره ای گذارنده است .

Student Table
Student ID Name Family Major City Grade
41252214 Ahmad Rezaee Hard Ware Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Soft Ware Karaj 14
10254861 Zahra Hosini Hard Ware Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Soft Ware Bam 16
35654415 Hesam Razavi Soft Ware Tehran 19

Courses Table
Course ID Co Title Credit Co Type
1011 پايگاه داده 3 عملی
1012 مباحث ويژه 3 عملی
1013 زبان تخصصی 2 نطری

Selection Table
Student ID Course ID Term Year Grade
41252214 1011 2 85 - 86 16
10724113 1011 2 85 - 86 14
41252214 1012 1 85 - 86 17
10724113 1012 1 85 - 86 11
10254861 1013 2 85 - 86 13
10254861 1011 2 84 - 85 8
27365187 1012 1 84 - 85 19
27365187 1013 1 84 - 85 16
35654415 1011 2 84 - 85 9
35654415 1013 2 84 - 85 17

شکل کلی پيوند 2 جدول برای استخراج اطلاعات به صورت زير است :

Select  نام ستون های مورد نظر برای نمايش
From  نام جدول ها
where  برابر قرار دادن فيلدهای مشترک 2 جدول
And  بقيه شرط های مورد نظر ;

در اين حالت ابتدا در دستور Select نام ستون هايی که از 2 جدول می خواهيم نمايش دهيم را تعيين می کنيم . سپس نام 2 جدول را در مقابل دستور From نوشته و در اولين شرط دستور Where نام فيلد مشترک را از هر 2 جدول نوشته و آنها را برابر هم قرار می دهيم . اين شرط ، شرط برقراری پيوند و تلفيق اطلاعات 2 جدول است . در ادامه هم می توان شرط های ديگری را برای استخراج اطلاعات تعيين کرد . در مثال های زير اين مسئله را بررسی می کنيم :

مثال : نام و نام خانوادگی دانشجويانی را ارائه دهيد که در ترم 1 سال تحصيلی 85 - 86 ، درس با کد 1012 را انتخاب کرده اند :

مثال
Select  Students.Name , Students.Family , Selection.Term , Selection.Year
From  Students , Selection
where   Student.Student ID = Selection.Stuedent ID
AND   Course ID = 1012   AND  Term = 1   AND  Year = '85 - 86'
Order By Students.Family;
کد
Name Family Term Year
Ehsan Amiri 1 85 - 86
Ahmad Rezaee 1 85 - 86
خروجی

مثال : نام دروسی را ارائه دهيد که دانشجو با شماره دانشجويی 10254861 انتخاب کرده است :

مثال
Select  Courses.Course ID , Courses.Co Title
from  Courses , selection
Where   Courses.Course ID = selection.Course ID
AND Selection.Student ID = 102548861 ;
کد
Course ID Course Title
1011 پايگاه داده
1013 زبان تخصصی
خروجی

مثال : نام و نام خانوادگی دانشجويانی را ارائه دهيد که درس با کد 1013 در سال تحصيلی 84 - 85 را با نمره بالاتر از 15 گذارنده اند :

مثال
SELECT  Students.Name , Students.Family
From  Students , Selection
Where   Students.Studentid = Selection.Studentid
And  Selection.Courseid = '1013'  And  Year = '84 - 85'  And  Grade > 15 ;
کد
Name Family
Sahar Ahamdi
Hesam Razavi
خروجی


پيوند بيش از 2 جدول به هم :

گاهی اوقات لازم است که اطلاعات مورد نياز ما از 3 جدول يا بيشتر استخراج شود . در اين حالت بايد کليه جدول ها را به هم پيوند دهيم به اين صورت که معمولا از يک جدول سوم برای پيوند 2 جدول ديگر استفاده می شود و 2 به 2 جدول هايی که با هم فيلد مشترک دارند را با ذکر شرط پيوند در دستور Where به هم پيوند می دهيم . سپس بقيه شروط دلخواه را نيز ذکر می کنيم .
شکل کلی اين حالت به صورت زير است :

Select  نام ستون های مورد نظر از جدول ها
From   نام تمام جدول ها
Where  برابر قرار دادن فيلد مشترک جدول های 1 و 2
AND  برابر قرار دادن فيلدهای مشترک جدول های 2 و 3
AND ... ;

مثال : نام و نام خانوادگی دانشجويانی را بدهيد که حداقل يک درس از نوع نظری را انتخاب کرده باشند :

مثال
Select  Students.Name , Students.Family , Courses.CoTitle , Courses.CoType
From  Students , Courses , Selections
Where  Student.StudentID = Selection.StudentID
AND  Courses.CourseID = Selection.CourseID
AND  Courses.CoType = ' نظری ' ;
کد
Name Family CoTitle CoType
Zahra Hosini زبان تخصصی نظری
Sahar Ahamadi زبان تخصصی نظری
Hesam Razavi زبان تخصصی نظری
خروجی

* با دقت در اطلاعات جدول های اصلی متوجه درست بودن نتايج خروجی خواهيد شد .راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟