توابع دورن ساخته SQL

دستور Select Into :

از دستور Select Into در موارد زير استفاده می شود :

  • ايجاد يک Back Up ( نسخه پشتيبان ) از يک جدول .
  • ايجاد يک آرشيو از رکوردهای يک جدول .
  • قرار دادن برخی از رکوردها يا فيلدهای مورد نظر از يک جدول در يک جدول جديد .
  • ايجاد يک نسخه پشتيبان از کل يک پايگاه داده در يک پايگاه داده جديد .

شکل کلی استفاده از اين دستور به صورت زير است :

Select   نام فيلدهای مورد نظر  Into  نام جدول جديد   [ IN  نام يک پايگاه داده جديد ]
From  نام جدول مبدا ;

نکته : ذکر نام يک پايگاه داده جديد در دستور Select Into اختياری است . چنانچه نامی در اين قسمت ذکر نشود ، برنامه نسخه پشتيبان را در همان پايگاه داده موجود ايجاد می کند و چنانچه نامی ذکر شود ، برنامه نسخه پشتيبان را در پايگاه داده ذکر شده ايجاد می کند .

مثال : ايجاد يک Back Up از جدول Students در يک جدول جديد :

مثال
Select * Into Student_Backup
From Students ;
کد

مثال : ايجاد يک Back Up از جدول Students در يک جدول ديگر در يک پايگاه داده جديد به نام Backup.mdb :

مثال
Select * Into Student_Backup In "Backup.mdb"
From Students ;
کد

توجه : در مثال های زير از اطلاعات جداول Students , Courses , Selection که در صفحات قبل معرفی کرديم ، استفاده می کنيم . برای رعايت اختصار از قرار دادن آنها در اينجا خودداری می کنيم .

نکته : همچنين می توان فقط يک يا چند ستون يا رکورد را از يک جدول در يک جدول جديد وارد کرد . برای اين کار بايد نام آن فيلدها را پس از دستور Select تعيين کرده و برای رکوردهای مورد نظر نيز شروط مورد نظر تعريف شود .

مثال : فيلدهای Name و Family را از جدول Students را در يک جدول جديد به نام Names وارد کنيد :

مثال
Select Name , Family Into Names
From Students ;
کد
بعد از اجرای دستور فوق جدول جديدی به نام Names با مشخصات زير ايجاد خواهد شد . توضيح
Names Table
Name Family
Ahmad Rezaee
Ehsan Amiri
Zahra Hosini
Sahar Ahmadi
Hesam Razavi
خروجی

مثال : از جدول Students ، مشخصات دانشجويانی که نمره آنها بيش از 17 است را در جدول جديدی به نام Highscores وارد کنيد :

مثال
Select * Into Highscores
From Students
where Grade > 17 ;
کد
بعد از اجرای دستور فوق جدول جديدی به نام Names با مشخصات زير ايجاد خواهد شد . توضيح
Highscores Table
Student ID Name Family Major City Grade
41252214 Ahmad Rezaee Hard Ware Tehran 18
35654415 Hesam Razavi Soft Ware Tehran 19
خروجی

مثال : مشخصات نام ، نام خانوادگی ، نام درس و نمره دانشجويانی که در جدول انتخاب واحد ، نمره آنها بيش از 15 بوده را در يک جدول جديد به نام Highgrades وارد کنيد :

مثال
Select Name , Family , CoTitle , Selection.Grade Into Highgrades
From Students , Selection , Courses
WhereStudent.Student ID = Selection.Student ID
AND Selection.Course ID = Courses.Course ID
AND Grade > 15 ;
کد
بعد از اجرای دستور فوق جدول جديدی به نام Names با مشخصات زير ايجاد خواهد شد . توضيح
Highgrades Table
Name Family CoTitle Grade
Ahmad Rezaee پايگاه داده 16
Sahar Ahmadi مباحث ويژه 19
Ahmad Rezaee مباحث ويژه 17
Sahar Ahmadi زبان تخصصی 16
Heasm Razavi زبان تخصصی 17
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟