دستورات مقدماتی SQL

دستور Select :

دستور Select برای انتخاب و استخراج اطلاعات مورد نظر از يک يا چند جدول و سپس مشاهده نتايج در يک جدول موقت استفاده می شود . شکل کلی اين دستور به شکل زير است :

Select    نام ستون يا ستون های مورد نظر
From    نام جدول

مثال : به طور مثال فقط می خواهيم ستون های Name و Family را از جدول Student ، مشاهده کنيم :

Student Table
Student ID Name Family Major City Grade
41252214 Ahmad Rezaee Hard Ware Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Soft Ware Karaj 14
10254861 Zahra Hosini Hard Ware Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Soft Ware Bam 16

مثال
Select   Name , Family
From Student
کد
Name Family
Ahamd Rezaee
Ehsan Amiri
Zahra Hoseini
Sahar Ahmadi
خروجی

نکته : برای انتخاب کليه ستون های جدول می توان از نشانگر * در قسمت نام ستون استفاده کرد . در اين صورت تمامی ستون های جدول در خروجی نمايش داده خواهند شد :

Select   *
From Students

واژه کليدی DISTINCT : چنانچه در ستون های مورد جستجو ، موارد تکراری وجود داشته باشد در نتيجه خروجی نمايش داده خواهند شد . برای جلوگيری از چنين موردی و عدم نمايش موارد تکراری پس از دستور Select عبارت DISTINCT نوشته می شود :

Orders Table
Company Order Number
Dell 1012
Sega 1014
Dell 1016
Sony 1018

مثال
کد خروجی
Select  DISTINCT   Company
From  Orders
Company
Dell
Sega
Sony
Select    Company
From  Orders
Company
Dell
Sega
Dell
Sony


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟