دستورات پيشرفته SQL

دستور Unoin :

از دستور Union برای ترکيب و ادغام دو يا چند ستون مختلف از 2 يا چند جدول و نشان دادن آنها در يک ستون مشترک استفاده می شود .
در اين دستور ، نوع داده ای ستون های انتخاب شده برای ترکيب بايد يکسان باشند . دستور Union در هنگام ترکيب فيلد ها ، در صورت برخورد با مقادير تکراری آنها را حذف کرده و از هر مقدار يک نمونه را نمايش می دهد . برای مشاهده تمام مقادير ، حتی مقادير تکراری بايد از دستور Union ALL استفاده کرد .
شکل کلی استفاده از اين دستور به صورت زير است :

SQL Statment 1 ( نام فيلد 1 اتخابی )
Union
SQL Statment 1 ( نام فيلد 2 اتخابی )

مثال : شماره دانشجويی ، دانشجويانی را بدهيد که يا دانشجوی رشته نرم افزار بوده يا در درس زبان تخصصی با کد 1013 ثبت نام کرده اند :

Student Table
Student ID Name Family Major City Grade
41252214 Ahmad Rezaee Hard Ware Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Soft Ware Karaj 14
10254861 Zahra Hosini Hard Ware Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Soft Ware Bam 16
35654415 Hesam Razavi Soft Ware Tehran 19

Courses Table
Course ID Co Title Credit Co Type
1011 پايگاه داده 3 عملی
1012 مباحث ويژه 3 عملی
1013 زبان تخصصی 2 نطری

Selection Table
Student ID Course ID Term Year Grade
41252214 1011 2 85 - 86 16
10724113 1011 2 85 - 86 14
41252214 1012 1 85 - 86 17
10724113 1012 1 85 - 86 11
10254861 1013 2 85 - 86 13
10254861 1011 2 84 - 85 8
27365187 1012 1 84 - 85 19
27365187 1013 1 84 - 85 16
35654415 1011 2 84 - 85 9
35654415 1013 2 84 - 85 17

مثال
Select Stuedent ID From Students
Where Major = ' Soft '
Union

Select Student ID From Selection
Where Course ID = 1013 ;
کد
Student ID
10254861
10724113
27365187
35654415
خروجی


توجه : می توان دستورات Select تعريف شده در دستور Union را تا حد نياز گسترش د اد . به عبارت ديگر هر دستور مجاز Select در اين قسمت قابل تعريف است . برای مثال می توان در دستورات Select تعريف شده ، جدول ها را به هم پيوند داد و فقط يک ستون خروجی توليد کرد و سپس آن را با ستون طرف ديگر پيوند زد .
نکته : می توان در دستور Union بيش از يک ستون مجزا را تعريف کرد . فقط بايد تعداد ستون های و ترتيب نوع داده ای ستون های تعريف شده يکسان باشند . برنامه مقادير ستون ها را به ترتيب با هم پيوند می دهد .

مثال : شماره دانشجويي ، نام و نام خانوادگی دانشجويانی را بدهيد که در رشته سخت افزار تحصيل کرده  يا حداقل يک  درس از نوع نظری را انتخاب کرده باشند :

مثال
Select Student ID , Name , Family
From Students
Where Major = ' Hard '
Union
Select Student ID , Name , Family
From Students , Seleciton , Courses
where Students.Student ID = Selection.Student ID
AND Selection.Course ID = Courses.Course ID
AND CoType = ' نظری ' ;
کد
Student ID Name Family
10254861 Zahra Hosini
107241113 Ehsan Amiri
27365187 Sahar Ahmadi
35654415 Hesam Razavi
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟