دستورات مقدماتی SQL

دستور Update :

اين دستور برای تغيير اطلاعات موجود در يک فيلد و جايگزينی آن با يک مقدار جديد به کار می رود .
شکل کلی اين دستور به صورت زير است :

Update   نام جدول
Set   نام فيلد = مقدار جديد
Where   نام فيلد = مقدار قبلی

مثال : نام دانشجو احمد رضايي را به علی رضايي تغيير دهيد :

Update  Student
Set   Name =" Ali "
Where   Name = " Ahmad "

- همچنين می توان برای تعيين رکوردی که می خواهيم تغيير دهيم ، از مقدار يک فيلد ديگر به غير از فيلدی که می خواهد تغيير کنيد استفاده کنيم . در اين حالت از فيلد مذکور ، برای آدرس دهی رکورد مورد نظر استفاده می شود .
مثال : نام دانشجو با شماره دانشجويی 41252214 را به علی تغيير دهيد :

Student Table
Student ID Name Family Major City Grade
41252214 Ahmad Rezaee Hard Ware Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Soft Ware Karaj 14
10254861 Zahra Hosini Hard Ware Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Soft Ware Bam 16
35654415 Hesam Razavi Soft Ware Tehran 19

- اعمال دستور تغيير و وضعيت جديد جدول :

مثال
Update  Student Set Name = " Ali "
Where StudentID = " 41252214 "
کد
Student Table
Student ID Name Family Major City Grade
41252214 Ali Rezaee Hard Ware Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Soft Ware Karaj 14
10254861 Zahra Hosini Hard Ware Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Soft Ware Bam 16
35654415 Hesam Razavi Soft Ware Tehran 19
خروجی


تغيير اطلاعات در بيش از يک فيلد در رکورد :

در اين حالت تمامی مقادير جديدی که می خواهيم تغيير دهيم ، جلوی واژه کليدی Set به ترتيب نوشته و با کاما از هم جدا می کنيم . سپس به همان ترتيب ، فيلدها با مقادير قبلی را در جلوی واژه Where می نوسيم . شکل کلی آن به صورت زير ااست :

Update   نام جدول
Set  فيلد 1 = مقدار جديد 1 ، فيلد 2 = مقدار جديد 2 ، ... .
Where  فيلد 1 = مقدار قبلی 1 ، فيلد 2 = مقدار قبلی 2 ، ... .

- همچنين می توان فقط از يک فيلد در قسمت شرط برای آدرس دهی رکورد مورد نظر استفاده کرد .
مثال : نام ، نام خانوادگی و رشته تحصيلی دانشجو به شماره دانشجويي 41252214 را به ترتيب به علی ، سعيدی و نرم افزار تغيير دهيد :

Student Table
Student ID Name Family Major City Grade
41252214 Ahmad Rezaee Hard Ware Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Soft Ware Karaj 14
10254861 Zahra Hosini Hard Ware Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Soft Ware Bam 16
35654415 Hesam Razavi Soft Ware Tehran 19

- اعمال دستور تغيير و وضعيت جديد جدول :

مثال
Update  Student
Set Name = " Ali " , Family = " Saeedi " , Major =" Soft Ware "
Where  StudentID = 41252214
کد
Student Table
Student ID Name Family Major City Grade
41252214 Ali Saeedi Soft Ware Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Soft Ware Karaj 14
10254861 Zahra Hosini Hard Ware Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Soft Ware Bam 16
35654415 Hesam Razavi Soft Ware Tehran 19
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟