مقدمه آموزش ويژوال بيسيک

پنجره Project Explorer :

از پنجره Project Explorer برای مشاهده ، انتخاب و يا اضافه کردن کليه اجزای موجود در يک پروژه VB استفاده می شود . اين پنجره به طور استاندارد در سمت راست نرم افزار Visual Basic ، نمايش داده شده و يک نمای کلی از عناصر موجود در يک پروژه را در قالب يک نمودار درختی نشان می دهد . برای انتخاب هر يک از اجزای پروژه کافی است بر روی نام آن جزء در اين پنجره کليک کنيد .
تصوير شماره 1 يک نمای کلی از پنجره Project Explorer را نمايش می دهد . نام پروژه ای که در آن لحظه در برنامه باز است و کاربر مشغول کار با آن است ، در نوار آبی بالای پنجره نمايش داده می شود . برای دريافت اطلاعات درباره عملکرد دکمه های اين پنجره بر روی آن دکمه در تصوير زير کليک کنيد . در ادامه نيز به توضيح برخی از امکانات مهم اين پنجره می پردازيم :

View Code View Object Toggle Folders

Project Explorer تصوير شماره 1 - نمای کلی پنجره


دکمه های پنجره Project Explorer :

1 ) View Code :

از اين دکمه برای مشاهده بخش کدنويسی يک فرم يا ماژول که در ليست پروژه انتخاب شده است ، استفاده می شود .

2 ) View Object :

از اين دکمه برای مشاهده بخش طراحی فرم يا جزء ديگری که در ليست پروژه انتخاب شده است ، استفاده می شود .

3 ) Toggle Folders :

از اين دکمه برای نمايش اجزای يک پروژه در پنجره Project Explorer در قالب يک نمودار درختی ( سلسله مراتبی ) استفاده می شود . در صورتی که اين دکمه انتخاب نشده باشد ، اجزای پروژه در اين پنجره به صورت يک ليست ساده و بدون دسته بندی نمايش داده می شوند .


امکانات پنجره Project Explorer :

1 ) اضافه کردن يک آيتم جديد به پروژه :

برای اضافه کردن يک آيتم جديد به پروژه از طريق پنجره Project Explorer ، ابتدا بر روی نام پروژه و يا هر مکانی از پروژه که می خواهيم آيتم جديد به آن اضافه شود ، کليک سمت راست کرده و از منوی ظاهر شده ، گزينه Add را انتخاب کنيد . با انتخاب اين گزينه ليستی از کليه آيتم های قابل اضافه کردن به پروژه ظاهر می شود ، که می توانيد آيتم مورد نظر خود را از آن ليست انتخاب کنيد .

2 ) حذف يک آيتم از پروژه :

برای حذف يک آيتم از پروژه کافی است ، بر روی نام آيتم مورد نظر در پنجره Project Explorer کليک سمت راست کرده و از منوی ظاهر شده گزينه Remove را انتخاب کنيد .

3 ) ذخيره يک آيتم از پروژه :

برای ذخيره يک آيتم از پروژه کافی است ، بر روی نام آيتم مورد نظر در پنجره Project Explorer کليک سمت راست کرده و از منوی ظاهر شده گزينه Save را انتخاب کنيد .
با زدن گزينه Save As می توان يک نسخه جديد از آيتم را در يک مکان ديگر ، به غير از مکان فايل مبدا ذخيره کرد .

4 ) مشاهده خواص يک آيتم در پروژه :

برای مشاهده خواص يک آيتم در پروژه کافی است ، بر روی نام آيتم مورد نظر در پنجره Project Explorer کليک سمت راست کرده و از منوی ظاهر شده گزينه Properties را انتخاب کنيد . در اين حالت خواص آيتم مورد نظر در پنجره Properties Window نمايش داده خواهد شد .

5 )چاپ محتويات يک آيتم از پروژه :

می توان تصوير يک فرم و يا محتويات متنی بخش کدنويسی يک فرم يا ماژول را توسط چاپگر در خروجی چاپ کرد . برای اين منظور کافی است ، بر روی نام عنصر مورد نظر در پنجره Project Explorer کليک سمت راست کرده و از منوی ظاهر شده گزينه Print را انتخاب کرد .

6 ) شناور کردن و تغيير مکان پنجره :

به طور استاندارد و پيش فرض پنجره Project Explorer در سمت راست نرم افزار ويژوال بيسيک به صورت ثابت نمايش دادده می شود . می توان اين پنجره را به صورت شناور و متحرک نيز در آورد و مکان قرار گيری آن را تغيير داد . برای اين منظور بايستی بر روی اين پنجره کليک سمت راست کرده و از منوی ظاهر شده تيک گزينه Dockable را برداشت . در اين حالت پنجره به صورت شناور در می آيد . در صورتی که گزينه Dockable را مجدد تيک بزنيم ، پنجره ثابت می شود . برای تغيير مکان پنجره نيز بايد در زمانی که پنجره ثابت است ، با عمل Drag & Drop ، مکان آن را تغيير داد .

7 ) مخفی کردن پنجره :

همهانطور که قبلا اشاره کرديم ، اين پنجره به صورت استاندارد در نرم افزار نمايش داده می شود . برای مخفی کردن اين نوار ابزار کافی است ، بر روی آن کليک سمت راست کرده و از منوی ظاهر شده گزينه Hide را انتخاب کنيم . برای نمايش مجدد آن بايد از طريق يکی ازمسيرهای دسترسی که در ابتدای صفحه اشاره شده ، اين پنجره را مجدد فعال کرد .