مقدمه آموزش ويژوال بيسيک

پنجره Form Layout Window :

از پنجره Form Layout Window برای تنظيم موقيعت قرار گيری فرم ها بر روی Desktop ويندوز در هنگام اجرا استفاده می شود . کليه فرم های موجود در پروژه در يک مانيتور فرضی در داخل اين پنجره نمايش داده می شود . برای جابجايي و تنظيم موقعيت هر فرم ، کافی است فرم مورد نظر را در مانيتور فرضی انتخاب کرده و با موس آن را حرکت دهيد .نام هر فرم در درون آن نوشته شده است .
در تصوير شماره 1 ، نمای کلی پنجره Form Layout Window را مشاهده می کنيد . در تصوير زير پروژه فرضی ما دارای 3 فرم به نام های Form1 , Form2 و Form3 می باشد . همانطور که مشاهده می کنيد ، هر يک از فرم ها در ناحيه ای از Desktop ويندوز قرار گرفته است .

Form Layout Window تصوير شماره 1 - نمای کلی پنجره


امکانات پنجره Form Layout Window

1 ) مشاهده ابعاد صفحه ( Resolution ) :

همانطور که می دانيد ، تصوير مانيتور در ابعاد مختلفی قابل مشاهده است . عمده ترين ابعاد مورد استفاده ابعادی همچون 1024 * 768 و يا 800 * 600 است . در مانيتور فرضی موجود در پنجره Form Layout Window ، می توان ابعاد نمايش را مشاهده کرد . برای اين منظور کافی است ، بر روی مانيتور فرضی اين پنجره کليک سمت راست کرده و از منوی ظاهر شده گزينه Resolution Guides را انتخاب کنيد . در اين حالت چندين خط فرضی ، همانظور که در تصوير شماره 2 نمايش داده شده است ، ابعاد مختلف صفحه را بر روی مانيتور نمايش می دهند .

Form Layout Window تصوير شماره 2 - خطوط راهنمای ابعاد صفحه در

2 ) تعيين موقعيت پيش فرض فرم :

می توان موقعيت قرار گيری يک فرم را به صورت اتوماتيک نيز تعيين کرد . برای اين منظور بايد فرم مورد نظر را در درون مانيتور فرضی انتخاب کرده و بر روی آن کليک سمت راست کنيد . سپس از منوی ظاهر شده گزينه Startup Positoin را انتخاب کرده که دارای حالت های زير است :

  1. Manual : در اين حالت موقعيت فرم به صورت دستی توسط کاربر در هنگام طراحی پروژه تعيين می شود .
  2. Center Owner : در صورتی که فرم مورد نظر در درون يک فرم مادر MDI Form قرار داشته باشد ، مکان آن فرم در وسط فرم مادر تنظيم می شود .
  3. Center Screen : در اين حالت موقعيت فرم ، در وسط صفحه نمايش ويندوز تنظيم می شود .
  4. Windows Default : در اين حالت موقعيت فرم بر اساس تنظيم پيش فرض ويندوز تنظيم می شود .

3 ) شناور کردن و تغيير مکان پنجره :

به طور استاندارد و پيش فرض پنجره Form Layout Window در سمت راست و پايين نرم افزار ويژوال بيسيک به صورت ثابت نمايش دادده می شود . می توان اين پنجره را به صورت شناور و متحرک نيز در آورد و مکان قرار گيری آن را تغيير داد . برای اين منظور بايستی بر روی اين پنجره کليک سمت راست کرده و از منوی ظاهر شده تيک گزينه Dockable را برداشت . در اين حالت پنجره به صورت شناور در می آيد . در صورتی که گزينه Dockable را مجدد تيک بزنيم ، پنجره ثابت می شود . برای تغيير مکان پنجره نيز بايد در زمانی که پنجره ثابت است ، با عمل Drag & Drop ، مکان آن را تغيير داد .

4 ) مخفی کردن پنجره :

همهانطور که قبلا اشاره کرديم ، اين پنجره به صورت استاندارد در نرم افزار نمايش داده می شود . برای مخفی کردن اين نوار ابزار کافی است ، بر روی آن کليک سمت راست کرده و از منوی ظاهر شده گزينه Hide را انتخاب کنيم . برای نمايش مجدد آن بايد از طريق يکی ازمسيرهای دسترسی که در ابتدای صفحه اشاره شده ، اين پنجره را مجدد فعال کرد .