مقدمه آموزش ويژوال بيسيک

نمای کلی محيط ويژوال بيسيک :

در اين بخش ، نگاهی کلی به محيط اصلی نرم افزار ويژوال بيسيک خواهيم داشت . تصوير شماره 1 ، يک نمای کلی از محيط اين نرم افزار در هنگام طراحی را به همراه نوار ابزارها و پنجره های اصلی و پر کاربرد را نشان می دهد . هر يک از قسمت های مهم آن با يک رنگ خاص ، مشخص شده و نام آن در کنارش نوشته شده است . در قسمت پايين صفحه به معرفی و توضيح هر يک قسمت های مشخص شده در عکس پرداخته و سپس هر کدام را در صفحه مربوطه به تفضيل بررسی خواهيم کرد :

تصوير شماره 1

1 ) نوار ابزار استاندارد Standard Toolbar :

در اين نوار ابزار که به صورت پيش فرض در برنامه نمايش داده می شود ، برخی از دکمه های پرکاربرد و مهم از قبيل دکمه هايي برای ايجاد و ذخيره پروژه و فرم های جديد ، دکمه های اجرا و توقف برنامه و ... قرار داده شده است .
برای دريافت اطلاعات کاملتر به بخش معرفی نوار ابزار Standard برويد .


2 ) نوار ابزار Toolbax :

در اين نوار ابزار ، کنترل های مهم و پر کاربرد ويژوال بيسيک از جمله کادر متن ( TextBox ) ، عنوان ( Label ) و ... قرار داده شده است . برای اضافه کردن يک کنترل کافی است بر روی آيکون آن در نوار ابزار دابل کليک کنيد . برنامه به طور اتوماتيک يک نمونه جديد از آن کنترل را بر روی فرم قرار می دهد .
برای دريافت اطلاعات کاملتر به بخش معرفی نوار ابزار Toolbax برويد .


3 ) قسمت طراحی فرم Form :

شکل مشخص شده در قسمت فرم ، يک نمونه از شی فرم Form در ويژوال بيسيک است . فرم اصلی ترين جزء در يک برنامه ويژوال بيسيک است و ساير کنترل های ديگر بر روی آن قرار می گيرند . فرم در واقع رابط تصويری کاربر با برنامه است . قسمت مشخص شده ، محل طراحی ( Design ) فرم را نمايش می دهد .
برای دريافت اطلاعات کاملتر به بخش معرفی شی Form در ويژوال بيسيک برويد .


4 )پنجره پروژه Project Explorer :

در اين پنجره می توان تمامی اجزای يک پروژه از قبيل فرم ها ، کلاس ها و ساير فايل های ديگری که در برنامه قرار داده شده اند ، را در قالب يک سلسله مراتب درختی مشاهده کرد . از طريق اين پنجره می توان فرم ها و فايل های جديد را به پروژه اضافه کرد و يا فرم ها و فايل های موجود را ويرايش يا حذف نمود . برای دسترسی و انتخاب هر عنصر ، بر روی نام آن در پنجره کليک کنيد .
برای دريافت اطلاعات کاملتر به بخش معرفی پنجره Project Explorer در ويژوال بيسيک برويد .


5 ) پنجره خواص Properties Window :

از طريق اين پنجره می توان به کليه خواص فرم ها و کنترل های موجود در برنامه دسترسی پيدا کرد . اين پنجره همواره خواص کنترلی که در آن لحظه انتخاب شده است را نمايش می دهد .
برای دريافت اطلاعات کاملتر به بخش معرفی پنجره Properties Window در ويژوال بيسيک برويد .


6 ) پنجره نمايش Form Layout Window :

در اين پنجره می توان نمايش کلی از موقعيت قرار گيری فرم های يک پروژه بر روی Desktop ويندوز را در هنگام اجرا ، در يک مانيتور فرضی مشاهده کرد . برای تنظيم موقعيت قرار گيری هر فرم ، کافی است آن فرم را در مانيتور فرضی انتخاب کرده و با موس حرکت دهيم .
برای دريافت اطلاعات کاملتر به بخش معرفی پنجره Form Layout Window در ويژوال بيسيک برويد .