مقدمه آموزش ويژوال بيسيک

نوار ابزار استاندارد Standard Toolbar :

اين نوار ابزار به صورت استاندارد در قسمت بالای نرم افزار ويژوال بيسيک نمايش داده شده و شامل برخی از دکمه های مهم و پرکاربرد می باشد . در تصوير شماره 1 نمای کلی از نوار ابزار استاندارد را مشاهده می کنيد . برای دريافت اطلاعات راجع به عملکرد هر دکمه ، بر روی آن دکمه در تصوير کليک کنيد . در ادامه نيز به معرفی و توضيح هر يک از دکمه های اين نوار ابزار پرداخته ايم :

Add Standard EXE Project Add Form Menu Editor Open Project Save Project Cut Copy Paste Find Undo Redo Start Stop End Project Explorer Properties Window Form Layout Window Object Browser Toolbox Data Window View Rational Rose مکان کنترل بر روی فرم اندازه کنترل

Standard تصوير شماره 1 - نوار ابزار


1 ) Add Stanadard EXE Project :    

توسط اين دکمه می توان يک پروژه جديد را به برنامه خود اضافه کرد . با زدن اين دکمه کادر محاوره ای New Project که در قسمت اجرای برنامه و .ايجاد پروژه جديد توضيح داده شده است ، باز می شود ، که از طريق آن می توان انواع پروژه های مورد نياز خود را ايجاد کرد .


2 ) Add Form :    

از اين دکمه برای اضافه کردن يک فايل جديد به پروژه از قبيل فرم ( Form ) ، فرم مادر ( MDI Form ) ، ماژول کد ( Moodule ) و ... استفاده می شود .


3 ) Menu Editor :    

از اطن دکمه برای ايجاد و ويرايش منوهای مورد نظر بر روی پروژه استفاده می شود . برای دريافت اطلاعات بيشتر به بخش آموزش ساخت منوها در ويژوال بيسيک برويد .


4 ) Open Project :   

از اين دکمه برای بازکردن فايل يک پروژه VB که قبلا ايجاد شده و بر روی کامپيوتر ذخيره است ، استفاده می شود .


5 ) Save Project :   

از اين دکمه برای ذخيره کردن پروژه استفاده می شود . با فشردن اطن دکمه ، کليه فرم ها ، ماژول ها و ساير اجزای ديگر پروژه که از آخرين بار ذخيره شدن پروژه ، تغيير يافته اند و تغييرات جديد آنها ثبت نشده است ، ذخيره می شوند .


6 ) Cut :    

اين دکمه کاملا عملکردی همانند عمل Cut در ساير محيط های ويندوز دارد و برای ذخيره کردن و انتقال متن در محيط کدنويسی يا يک کنترل در حافظه Clipboard استفاده می شود . تا زمانی که متن يا کنترلی انتخاب نشود ، اين دکمه غير فعال است .


7 ) Copy :    

`

اين دکمه کاملا عملکردی همانند عمل Copy در ساير محيط های ويندوز دارد و برای کپی کردن متن در محيط کدنويسی يا يک کنترل در حافظه Clipboard استفاده می شود . تا زمانی که متن يا کنترلی انتخاب نشود ، اين دکمه غير فعال است .


8 ) Paste :    

اين دکمه نيز کاملا عملکردی همانند عمل Paste در ساير محيط های ويندوز دارد و برای چسباندن متن يا کنترل ذخيره شده در حافظه ، در محل مورد نظر استفاده می شود . تا زمانی که يک متن يا کنترل توسط دستورهای Cut يا Copy به حافظه انتقال داده نشده باشد ، اين دکمه غير فعال است


9 ) Find :    

از اين دکمه برای جستجو يک متن يا عبارت خاص در محيط کدنويسی و در صورت نياز جايگزينی آن با يک مقدار جديد استفاده می شود . اين دکمه فرمان ، در هنگامی که در خارج از محيط کدنويسی هستيم ، غير فعال است .
با زدن دکمه Find پنجره Find که در تصوير مشاره 2 نشان داده شده ، نمايش داده می شود . از اين پنجره برای جستجوی يک واژه يا عبارت خاص در بخش کد نويسی استفاده می شود . واژه يا عبارت را در بخش Find What تعيين می کنيم . با هر بار زدن دکمه Find نمونه بعدی از واژه يا عبارت پيدا شده و برنامه مکان آن را نشان می دهد . با زدن دکمه Cancel کادر جستجو بسته می شود .
با زدن دکمه Replace کادر Find تبديل به کادر Replace می شود . با استفاده از اين کادر می توان يک واژه يا متن را با يک واژه ديگر در بخش کد نويسی جايگزين کرد . متن مورد نظر برای جستجو را در کادر Find What و متن جايگزين در Replace With تعيين می شود .
نکته 1 : با زدن دکمه Replace ، اولين مورد از واژه یافت شده با واژه تعيين شده جايگزين می شود . با زدن مجدد اين دکمه مورد واژه بعدی در صورت وجود نيز جايگزين می شود .
نکته 2 : با زدن دکمه Replace All ، کليه موارد موجود از واژه يافت شده با واژه تعيين شده جايگزين خواهد شد .

کادر محاوره ای Find در ويژوال بيسيک
کادر محاوره ای Replace در ويژوال بيسيک

Find , Replace تصوير شماره 2 - کادر محاوره اي

* امکانات ويژه کادر محاوره ای Find و Replace :

تعيين مکان جستجو : در قسمت Search می توان مکان جستجو را تعيين کرد ، که 4 حالت عمده دارد :

  1. Current Procedure در اين حالت محدوده مکان جستجو ، قسمت کدنويسی فرم جاری که انتخاب شده است ، می باشد .
  2. Current Module در اين حالت محدوده مکان جستجو ، قسمت کدنويسی ماژول جاری که انتخاب شده است ، می باشد .
  3. Current Project در اين حالت محدوده مکان جستجو ، بخش کدنويسی کليه فرم ها و ماژول های پروژه جاری که در برنامه باز شده است ، می باشد .
  4. Selected Text در اين حالت محدوده مکان جستجو ، بخش متنی انتخاب شده در قسمت کدنويسی فرم جاری است . منظر از متن انتخاب شده ، متنی است که با موس و عمل Drag انتخاب شده و به صورت HighLihgt و به رنگ آبی است .

تعيين شرايط جستجو : می توان شرايط ويژه ای را برای عمل جستجو تعيين کرد . اين شرايط خاص عبارتند از :

  1. Find Whole Word Only : در اين حالت چنانچه برنامه واژه يا عبارت تعيين شده را به طور کامل پيدا کند ، آن را نمايش می دهد . برای مثال شما چنانچه به دنبال واژه ای مانند Com بگرديد ، برنامه فقط کلماتی که دقيقا از 3 حرف Com تشکيل شده باشد ، را نمايش می دهد و چنانچه کلمه Com در واژه ای مثل Computer وجود داشته باشد ، آنرا نمايش نمی دهد .
  2. Match Case : با زدن علامت کادر اين ويژگی ، عمليات جستجو به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس است . بنابراين در اين حالت کلمه ای مثل Integer با integer متفاوت خواهد بود .

10 ) Undo :    

زدن اين دکمه باعث لغو آخرين دستور يا تغييری که در محيط برنامه رخ داده است ، می شود . از اين دستور معمولا در هنگام بروز خطا ، استفاده می شود . عملکرد آن همانند عمل Undo در ساير محيط های ويندوز است .


11 ) Redo :    

اين دکمه برای اجرای مجدد آخرين دستور يا تغييری که توسط دستور Undo لغو شده است ، استفاده می شود . تا زمانی که حداقل يکبار دستور Undo اجرا نشده باشد ، دکمه Redo غير فعال است .


12 ) Start :    

از اين دکمه برای اجرای آزمايشی برنامه طراحی شده ، استفاده می شود . چنانچه در متن دستورات بخش کد نويسی برنامه ، خطای تايپی وجود نداشته باشد و تمامی دستورات به شکل صحيح نوشته شده باشند ، برنامه کامپايل شده و اجرا خواهد شد . در غير اين صورت ، برنامه اجرا نشده و پيغام خطايی ظاهر شده و به طور اتوماتيم محل بروز خطا را به کاربر اعلام می کند .
لاز م به ذکر است که در صورت وجود خطاهای منطقی در کدنويسی که ناشی از عواملی مانند به کار بردن نادرست متغيرها و يا ساختار کدنويسی اشتباه است ، برنامه ايرادی را در زمان کامپايل گزارش نکرده و برنامه را با موفقيت اجرا می کند . ولی اين ايرادات در زمان اجرای برنامه باعث ايجاد خطاهای زمان اجرا ( RunTime Errors ) شده و برنامه را متوقف می کنند .
نکته : در همنگام اجرای برنامه ، نمی توان در محيط برنامه به فرم ها يا ماژول های کدنويسی دسترسی داشته و آنها را تغيير داد .


13 ) Stop :    

از اين دکمه برای توقف موقت اجرای برنامه استفاده می شود . در اين حالت می توان به بخش کد نويسی برنامه دسترسی داشت ، ولی قسمت طراحی فرم ها غير قابل دسترس است .


14 ) End:    

از اين دکمه برای خاتمه دادن به اجرای برنامه و بازگشت به محيط طراحی استفاده می شود .


15 ) Project Explorer :    

از اين دکمه برای نمايش پنجره Project Explorer استفاده می شود .


16 ) Properties Window :    

از اين دکمه برای نمايش پنجره Properties Window استفاده می شود .


17 ) Form Layout Window :    

از اين دکمه برای نمايش پنجره Form Layout Window استفاده می شود .


18 ) Object Browser :    

از اين دکمه برای نمايش پنجره Object Browser استفاده می شود . توسط اين پنجره می توان با انواع کلاس ها ، اشيا و کنترل های ويژوال بيسيک به همراه خواص و متدهای آنها ، به طور مقدماتی آشنا شد . در تصوير شماره 3 نماي کلی اين پنجره را مشاهده می کنيد .

نمای کلی پنجره Object Browser در ويژوال بيسيک

Object Browser تصوير شماره 2 - نمای کلی پنجره

نکته 1 : در منو Classes در سمت چپ می توان به انواع کلاس ها و کنترل های Visual Basic دسترسی داشت .
نکته 2 : در منو Members در سمت راست ، کليه خواص و اعضای کنترل يا کلاس انتخاب شده در منوی Classes نمايش داده می شود .
نکته 3 : در کادر اول در بالای پنجره می توان نوع کتابخانه و زبان برنامه نويسی کلاس ها را تعيين کرد .
نکته 4 : در کادر دوم می توان نام يک کنترل يا کلاس را که به دنبال آن می گرديم را تعيين کرده و با کليک بر روی دکمه Find به جستجوی آن پرداخت . برنامه به طور خودکار نمايج جستجو را در يک کادر جديد نمايش می دهد .


19 ) Toolbox :    

از اين دکمه برای نمايش نوار ابزار Toolbox استفاده می شود .


20 ) Data Window View :    

از اين دکمه برای ايجاد ارتباط برنامه با بانک های اطلاعاتی و همچنين نمايش ارتباط موجود استفاده می شود .


21 ) Rational Rose :    

از اين دکمه برای ايجاد ارتباط بين نرم Visual Basic با يک پروژه مدل سازی سيستم که با نرم افزار Rational Rose طراحی شده است ، استفاده می شود .


22 ) مکان کنترل بر روی فرم :    

اين قسمت مختصات مکان قرارگيری کنترل انتخاب شده را بر روی فرم در برگيرنده آن ، نشان می دهد . عدد اول نشان دهنده فاصله لبه سمت چپ کنترل با لبه سمت چپ فرم و عدد دوم نشان دهنده فاصله لبه بالايي کنترل با لبه بالايي فرم است . عدد اول توسط خاصيت Left کنترل و عدد دونم توسط خاصيت Top کنترل قابل دسترس است .


22 ) اندازه کنترل :    

اين قسمت اندازه کنترل يا فرم انتخاب شده را نشان می دهد . عدد اول عرض و عدد دوم ارتفاع آن را مشخص می سازد . عرض يک کنترل توسط خاصيت Width و ارتفاع آن توسط خاصيت Height قابل دسترس است .