آموزش RSS > مثال های عملی RSS :

چند مثال عملی از RSS ، با سورس کد :

بخش آموزش RSS به پایان رسید و اکنون تمام مطالب آن را فرا گرفته اید . در این بخش چند مثال عملی از نوشتن فیدهای RSS را همراه با خروجی نمایش داده ایم . به نکته هر مثال دقت نمایید :

1 ) قرار دادن یک کادر متن در فید :

کد مثال <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">

<channel>
    <title>W3Schools Home Page</title>
    <link>http://www.w3schools.com</link>
    <description>Free web building tutorials</description>
    <textinput>
        <description>Search Google</description>
        <title>Search</title>
        <link>http://www.google.no/search?</link >
        <name>q</name>
    </textinput>

    <item>
        <title>RSS Tutorial</title>
        <link>http://www.w3schools.com/rss</link >
        <description>New RSS tutorial on W3Schools</description>
    </item>

</channel>

</rss>
خروجی W3Schools Home Page
Free web building tutorials
RSS Version: 2.0

RSS Tutorial: New RSS tutorial on W3Schools

2 ) تعیین یک دسته یا cateory برای فید و عنوان های آن  :

کد مثال <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">

<channel>
     <title>W3Schools Home Page</title>
     <link>http://www.w3schools.com</link>
     <description>Free web building tutorials</description>
     <category>IT/Internet/Web development</category>
          <item>
               <title>RSS Tutorial</title>
               <link>http://www.w3schools.com/rss</link >
               <description>New RSS tutorial on W3Schools</description>
               <category>News</category>
               <category>Tutorial</category>
          </item>
</channel>

</rss>
خروجی W3Schools Home Page
Free web building tutorials
Category: IT/Internet/Web development
RSS Version: 2.0

RSS Tutorial: New RSS tutorial on W3Schools
Category: News/Tutorial

3 ) اضافه کردن عکس به عنوان های فید  :

کد مثال <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">

<channel>
    <title>W3Schools Home Page</title>
    <link>http://www.w3schools.com</link>
    <description>Free web building tutorials</description>
   
<image>
        <url>http://www.w3schools.com/rss/w3schoolspic.gif</url >
        <title>W3Schools.com</title>
        <link>http://www.w3schools.com</link>
    </image>

    <item>
        <title>RSS Tutorial</title>
        <link>http://www.w3schools.com/rss</link >
        <description>New RSS tutorial on W3Schools</description>
    </item>

</channel>

</rss>
خروجی W3Schools.com
Free web building tutorials
RSS Version: 2.0

RSS Tutorial: New RSS tutorial on W3Schools