آموزش RSS > المنت <item> در RSS

معرفی المنت <item> :

المنت <item> ، فرزند عنصر <channel> بوده و هر تگ <item> ، یک عنوان یا آپدیت را در فید تعیین می کند .
بنابراین عناصر <item> درون تگ <channel> تعریف می شوند . برای آموزش نحوه تعریف و استفاده از المنت <item> در RSS ، یک مثال عملی را به شما نمایش داده ایم . به کد مثال زیر دقت نمایید . سپس به تشریح نکات آن می پردازیم :

کد نمونه
item  المنت
RSS یک فایل
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">

<channel>
    <title>Developer1  Home Page</title>
    <link>http://www.Developer1.ir</link>
    <description>Free web building tutorials</description>
         <item>
                    <title>RSS Tutorial</title>
                    <link>http://www.Developer1.ir/rss</link >
                    <description>New RSS tutorial on Developer1 </description>
         </item>

</channel>

</rss>

همانطور که در بخش قبل گفتیم ، هر عنصر <item> یک عنوان یا آپدیت جدید را در فید تعیین می کند . به عبارت دیگر برای هر موضوع جدید و یا آپدیت ، باید یک المنت <item> را تعیین نمود . این المنت دارای 3 عنصر فرزند اجباری ، به شرح زیر است :

  • <title> : این تگ ، عنوان آیتم یا موضوع را مشخص می سازد در این آیتم اول  : RSS Tutorial  .
  • <link> : این تگ نیز URL یا آدرس آیتم  یا عنوان مذکور را برای دسترسی ، نرم افزارهای فید خوان فراهم می نماید .
  • <description> : این تگ نیز ، توضیحات یا شرحی را درباره عنوان یا آیتم مذکور ارائه می دهد . در این مثال گفته شده ، که این فید  یک عنوان یا آیتم راجع به آموزش  RSS  دارد .

سایر عناصر المنت <item> :

المنت <item> می تواند ، دارای چندین عنصر فرزند دیگر باشد ، که استفاده از آنها اختیاری بوده و اطلاعات بیشتری را راجع به عنوان فید ، اعلام می کند .
در اینجا به ذکر مهمترین آنها می پردازیم :

عنصر <author> :

عنصر <author> در المنت <item> ، برای تعیین ایمیل نویسنده یا آپدیت کننده عنوان فید به کار می رود . شکل کلی استفاده از این عنصر  را در مثال زیر نشان داده ایم  :
نکته : برای جلوگیری از ارسال ایمیل های ناخواسته ( spam ) ، معمولا نویسندگان فیدها از درج ایمیل خود ، خودداری می کنند .

مثال <author>abc@example.com</author>

عنصر <comments> :

عنصر <comments> در المنت <item> ، برای تعیین یک URL یا آدرس ، برای رفتن به صفحه یا سایتی که توضیحاتی را راجع به عنوان فید ارائه می دهد ، استفاده می شود . شکل کلی استفاده از این عنصر  را در مثال زیر نشان داده ایم  :

مثال <comments>http://www.Developer1.ir/comments</comments>

عنصر <enclosure> :

از این المنت ، می توان برای تعیین یک فایل مدیا ( صوتی یا تصویری ) برای اجرا و قرار گرفتن در کنار عنوان فید استفاده نمود . این المنت خود نیز دارای 3 خاصیت اجباری است ، که اطلاعات لازم را درباره فایل مدیا ، تعیین می کند . خواص عنصر <enclosure> عبارتند از :

  • <length> : این تگ ، میزان حجم فایل مدیا را بر حسب bytes ، تعیین می کند .
  • <url> : این تگ نیز URL یا آدرس دسترسی به فایل مدیا را برای نرم افزارهای فید خوان فراهم می نماید .
  • <type> : این تگ نیز ، نوع فایل مدیا را تعیین می کند . برای مثال MP4 .

شکل کلی استفاده از این عنصر  را در مثال زیر نشان داده ایم  :

مثال <enclosure url="http://www.Developer1.ir/rss/rss.mp3" length="5000" type="audio/mpeg" />

سایر عناصر فرزند المنت <item> :

شرح نام عنصر
این تگ ، یک شناسه غیر تکراری و یکتا ، برای شناسایی فایل مدیا ، تعیین می کند . <guid>
این تگ نیز یک منبع سوم یا کمکی را برای فایل مدیا ، تعیین می کند . <source>