آموزش SOAP > المنت Body در SOAP

المنت Body در SOAP :

المنت Body در پیام SOAP ، بدنه اصلی و پیام آن را شامل شده و برای تمام پایانه هایی که پیام به آنها ارسال شده و یا از آن عبور می کنند ، قابل خواندن است .
به کار بردن المنت Body در پیام SOAP اجباری است .
برخلاف المنت Header ، لازم نیست حتما تمامی عناصر فرزند المنت Body به طور کامل تشریح و آدرس دهی شوند .
برای درک بهتر به مثال های عملی زیر دقت نمایید :

تعریف المنت
Body
SOAP در پیام
<?xml version="1.0" ?>
<soap:envelope   xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"   soap:encodingstyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">
    <soap:body>
              <m:getprice xmlns:m="http://www.w3schools.com/prices">
                      <m:item>Books</m:item>
              </m:getprice>
     </soap:body>
</soap:envelope>

توضیحاتی راجع به مثال :

مثال بالا ، درخواستی برای دریافت قیمت کتاب ها ، به مقصد ارسال می کند .
توجه داشته باشید ، که تگ های m:GetPrice و Item ، توسط طراح مثال تعریف شده و جز Namespace های سرویس SOAP نیستند .

نحوه پاسخ پردازنده به درخواست :

سرور یا پایانه ای که ، درخواست قیمت ارسال شده را دریافت می کند ، جوابی همانند کد زیر بر می گرداند :

پاسخ سرور
SOAP به پیام
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope   xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"    soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">

<soap:Body>
    <m:GetPriceResponse xmlns:m="http://www.w3schools.com/prices">
         <m:Price>1.SOAP0</m:Price>
    </m:GetPriceResponse>
</soap:Body>

</soap:Envelope>