آموزش SOAP > المنت Envelope در SOAP

المنت Envelope در SOAP :

المنت Envelope ، اصلی ترین و مهمترین المنت در پیام SOAP بوده و به عنوان المنت root یا مادر نامیده می شود .
وجود این المنت در هر پیام SOAP ضروری بوده و کلیه محتویات پیام درون تگ باز و بسته آن قرار می گیرد .
در مثال زیر ، شکل کلی استفاده از این المنت را در عمل نمایش داده ایم :

تعریف المنت
Envelope
SOAP در پیام
<?xml version="1.0" ?>
    <soap:envelope xmlns:soap=" http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope "
       soap:encodingstyle=" http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding " >
           ... SOAP   محتویات پیام
  </soap:envelope>

المنت Envelope دارای 2 خاصیت مهم می باشد ، که عبارتند از :

- xmlns:soap Namespace
- encodingstyle

در ادامه به تشریح و نحوه استفاده از این 2 خاصیت خواهیم پرداخت .

خاصیت xmlns:soap Namespace :

این Namespace تعیین می کند که فایل XML جاری ، یک پیام SOAP است .
مقدار این خاصیت همواره باید معادل آدرس زیر قرار داده شود :

http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope

زیرا پیام SOAP ، از آدرس فوق پارامترها و خواص مورد نیاز را دریافت می کند و این یک Namespace پیش فرض برای المنت Envelope است .
نکته : اگر مقدار این آدرس را به آدرس دیگری تغییر دهید ، پیام SOAP در اجرا دچار مشکل شده و error خواهد داد .

خاصیت encodingstyle :

خاصیت encodingstyle ، برای تعیین انواع داده ای که در پیام SOAP به کار می رود ، استفاده می شود .
به کار بردن این خاصیت اختیاری بوده و مقدار پیش فرض خاصی ندارد . شکل کلی استفاده از این خاصیت به صورت زیر است :

Syntax soap:encodingStyle = " URI "

پارامتر URI به آدرس Namespace ای اشاره می کند ، که تعیین کننده انواع داده ای برای پیام SOAP است . در مثال زیر نحوه به کار بردن این خاصیت را نمایش داده و آدرس رایج و متداول برای آن نیز ذکر شده است :

تعریف خاصیت
encodingstyle
SOAP در پیام
<?xml version="1.0" ?>
    <soap:envelope xmlns:soap=" http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope "
       soap:encodingstyle=" http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding " >
           ... SOAP   محتویات پیام
  </soap:envelope>