آموزش SOAP > یک مثال کامل از درخواست / جواب SOAP

یک مثال کامل از درخواست / جواب SOAP :

بخش آموزش SOAP به پایان رسید و اکنون تمام مطالب آن را فرا گرفته اید .
در این صفحه یک مثال کامل از ارسال یک درخواست SOAP به سرور و دریافت جواب آن را نمایش داده ایم .
در این مثال ، یک درخواست SOAP به نام GetBookPrice ، به سرور ارسال شده است . این درخواست یک پارامتر به نام BookName دارد که برای استعلام قیمت کتاب مورد نظر ، به سرور ارسال می کند .
جواب آن نیز ، در کد پاسخ به وسیله پارامتر Price برگشت داده می شود .
نکته : همچنین Namespace ، متعلق به این درخواست در آدرس زیر قرار دارد :

" http://www.example.org/book "

کد درخواست POST /Inbook HTTP/1.1
Host: www.example.org
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: nnn

<?xml version="1.0" ?>
    <soap:envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" soap:encodingstyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">
        <soap:body xmlns:m="http://www.example.org/book">
           <m:getbookprice>
                 <m:bookname>HTML</m:bookname>
           </m:getbookprice>
       </soap:body>
     </soap:envelope>

کد پاسخ HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: nnn

<?xml version="1.0"?>
    <soap:Envelope< xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">
           <soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/book">
                   <m:GetbookPriceResponse>
                            <m:Price>34.5</m:Price>
                    </m:GetbookPriceResponse>
            </soap:Body >
    </soap:Envelope>