آموزش SOAP > المنت Fault در SOAP

المنت Fault در SOAP :

المنت Fault در پیام SOAP ، شامل error های احتمالی و یا اطلاعات وضعیت پیام SOAP در هر لحظه می باشد .
استفاده از المنت Fault در پیام SOAP ، اختیاری بوده و برای نمایش error های رخ داده در پردازش پیام و یا وضعیت هر لحظه آن به کار می رود .
اگر این المنت در یک پیام SOAP به کار رود ، بایستی حتما به عنوان یک عنصر فرزند المنت Body تعریف شود .

المنت های فرزند المنت Fault :

المنت Fault می تواند عناصر فرزند اصلی زیر را داشته باشد :

شرح نام المنت
این المنت یک کد را برای شناسایی error های احتمالی ، تعیین می کند . <faultcode>
این تگ می تواند یک توضیح متنی ، برای error احتمالی را تعیین کند . <faultstring>
این تگ ف عامل ایجاد کننده error را مشخص می سازد . <faultactor>
این تگ نیز می تواند توضیحات یا اطلاعات بیشتری را راجع به error ، ارائه دهد . <detail>

کدهای error المنت Fault :

مقادیر از پیش تعیین شده زیر ، برای تعریف نوع error رخ داده در تگ <faultcode> ، به کار می رود :

شرح error
این error زمانی رخ می دهد ، که یک Namespace نا معتبر در المنت Envelope ، پیام SOAP به کار رفته باشد . VersionMismatch
این error زمانی رخ می دهد که یک المنت فرزند المنت Header که مقدار خاصیت mustUnderstand آن بر روی 1 تنظیم شده بوده ، توسط سیستم فهمیده نشده است . MustUnderstand
این error زمانی رخ می دهد که پیام SOAP طراحی شده ، دارای اشکال ساختاری یا اشکال در نوشتن کد توسط طراح بوده است . Client
این error نیز زمانی رخ می دهد ، که به یک علت خاص ، سرور قادر به پردازش پیام SOAP ارسالی نباشد . Server