آموزش SOAP > ساختار ( syntax ( SOAP

اجزای اصلی یک پیام SOAP :

یک پیام SOAP ، یک فایل معمولی XML است که المنت های زیرا را حتما بایستی شامل شود :

  • یک المنت به نام Envelope ، که تعیین می کند ، این سند XML یک پیام SOAP است .
  • یک المنت Header که شامل اطلاعاتی کلی و پایه درباره پیام SOAP است .
  • یک المنت Body که شامل اطلاعات اصلی و پیام SOAP است .
  • یک المنت Fault که می تواند شامل error های احتمالی و اطلاعاتی درباره وضعیت پیام SOAP باشد .

هر یک از المنت های فوق را در یک بخش مجزا ، تشریح خواهیم کرد .
تمامی المنت های بالا و نحوه کارکرد آنها ، در یک NameSpace مشخص تعریف شده اند ، که با ارجاع سند در المنت Envelope به آدرس آن ، از خواص و تعاریف آن استفاده می شود .
لینک های ارجاع عبارتند از :

www.w3.org/2001/12/soap-envelope
www.w3.org/2001/12/soap-envelope

قوانین مهم در نوشتن پیام های SOAP :

  • یک پیام SOAP حتما بایستی به زبان XML نوشته شده و انکد شود .
  • یک پیام SOAP حتما بایستی دارای یک Envelope NameSpace باشد .
  • یک پیام SOAP حتما بایستی از یک Encoding NameSpace استفاده کند .
  • یک پیام SOAP ، نباید شامل DTD در XML یا کدهای پردازشی XML باشد .

نمونه کلی فایل XML یک پیام SOAP :

کد نمونه
یک فایل
SOAP
<?xml version="1.0" ?>
    <soap:envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" soap:encodingstyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">
    <soap:header>
                ...  بخش هدر
    </soap:header>
    <soap:body>
                ... بخش بدنه 
           <soap:fault>
                    ... بخش خطا های احتمالی 
          </soap:fault>
      </soap:body>
</soap:envelope>