آموزش XML   >   مباحث پیشرفته XML   >   استفاده از مدل XML DOM پیشرفته

استفاده از مدل XML DOM پیشرفته :

در بخش قبلی ، آموزش کار با مدل XML DOM ، به آموزش نحوه استفاده از متد ( ) getElementsByTagName ، برای دریافت اطلاعات از یک فایل XML پرداختیم .
در این بخش به معرفی سایر متدهای پرکاربرد و مهم این مدل خواهیم پرداخت . در تمام مثال های این بخش از فایل books.xml استفاده شده است . برای مشاهده اطلاعات آن ، بر روی لینک فایل کلیک نمایید .

خواندن مقدار یک المنت در فایل XML :

کد مثال زیر ، مقدار متن ( text ) ، اولین عنصر <title> را خوانده و بر می گرداند .

کد txt = xmlDoc.getElementsByTagName("title")[0].childNodes[0].nodeValue ;
مشاهده کد کامل
مثال
مشاهده کد کامل مثال و خروجی آن

خواندن مقدار یک خاصیت یک المنت در XML :

کد مثال زیر ، مقدار متن خاصیت " lang " ، متعلق به اولین عنصر <title> را بر می گرداند . .

کد txt = xmlDoc.getElementsByTagName("title")[0].getAttribute( " lang " ) ;
مشاهده کد کامل
مثال
مشاهده کد کامل مثال و خروجی آن

تغییر مقدار یک المنت به یک مقدار جدید :

کد مثال زیر ، مقدار متن اولین عنصر <title> را به مقدار تعیین شده ، تغییر می دهد :

کد x = xmlDoc.getElementsByTagName("title")[0].childNodes[0];
x.nodeValue = " Easy Cooking " ;
مشاهده کد کامل
مثال
مشاهده کد کامل مثال و خروجی آن

ایجاد یک خاصیت جدید برای یک المنت در فایل XML :

متد ( ) setAttribute ، می تواند برای تغییر مقدار یک خاصیت موجود در یک المنت و یا ایجاد یک خاصیت جدید ، برای آن به کار برود .
کد مثال زیر یک خاصیت جدید با مقدار تعیین شده به نام ( edition = " first " ) را به هر عنصر <book> موجود در فایل XML ، اضافه می کند :

کد x=xmlDoc.getElementsByTagName("book");

for( i=0 ; i < x.length ; i++ )
  {
       x [ i ].setAttribute( " edition " , " first " ) ;
   }
مشاهده کد کامل
مثال
مشاهده کد کامل مثال و خروجی آن

ایجاد یک المنت جدید در فایل XML :

برای ایجاد یک المنت یا عنصر جدید در یک فایل XML ، چندین متد داریم که عبارتند از :
برای ایجاد یک المنت جدید از متد ( ) createElement استفاده می شود .
برای ایجاد یک گره متنی جدید از متد ( ) createTextNode استفاده می شود .
همچنین متد ( ) appendChild ، یک عنصر فرزند جدید را به عنصر جاری اضافه می کند ( پس از آخرین عنصر فرزند ) .
برای ایجاد یک عنصر جدید که حاوی متن ( text ) باشد ، ابتدا بایستی یک المنت جدید ساخت . سپس یک المنت متن را جدید و در آخر آن دو را به هم پیوند زد .
کد مثال زیر یک المنت جدید به نام ( <edition> ) را با مقدار متن ( text ) برابر با first ایجاد کرده و آن را به لاولین عنصر <book> اضافه می کند .

راهنمایی برای مثال :

  • خط اول یک عنصر جدید به نام <edition> را می سازد .
  • حط دوم یک المنت متنی با متن first را می سازد .
  • خط سوم عنصر جدید <edition> را به المنت متنی first پیوند می زند .
  • خط چهارم و آخر نیز ، المنت <edition> را به اولین المنت <book> اضافه می کند .
کد newel = xmlDoc.createElement( " edition " ) ;
newtext = xmlDoc.createTextNode( " First " ) ;
newel.appendChild( newtext ) ;

x = xmlDoc.getElementsByTagName( " book " ) ;
x[0].appendChild( newel ) ;
مشاهده کد کامل
مثال
مشاهده کد کامل مثال و خروجی آن

حذف یک المنت در فایل XML :

برای حذف یک المنت موجود در یک فایل XML از متد ( ) removeChild استفاده می شود .
کد زیر ، اولین گره یا فرزند را در المنت <book> حذف می کند .

کد x = xmlDoc.getElementsByTagName( " book " )[0];
x.removeChild( x.childNodes[0] ) ;
مشاهده کد کامل
مثال
مشاهده کد کامل مثال و خروجی آن


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :