آموزش XML   >   مباحث پیشرفته XML   >   نگهداری فایل های XML بر روی سرور

نگهداری فایل های XML بر روی سرور :

فایل های XML ، همانند فایل های HTML از متن ( text ) خالی تشکیل شده اند و توسط تمامی سرورهای مختلف وب می توانند تولید شده و نگهداری شوند . در این بخش به راه های مختلف تولید و نگهداری فایل XML بر روی انواع سرورها پرداخته ایم .

نگهداری یک فایل XML بر روی سرور :

فایل های XML ، دقیقا همانند فایل های HTML و به همان راحتی قابل ایجاد و نگهداری بر روی سرور هستند .
برای ایجاد یک فایل XML ساده ، ویرایشگر Notepad ویندوز را باز کرده و کدهای زیر را درون آن بنویسید . سپس فایل ایجاد شده را با یک نام دلخواه مثل " note.xml " ، ذخیره نمایید .

کد <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
    <note>
          <from> Hamed </from>
          <to> Ali </to>
          <message>Remember me this weekend</message>
</note>

ایجاد و نگهداری یک فایل XML بر روی سرور ASP :

فایل های XML بر روی سرور بدون نیاز به نصب نرم افزار خاصی قابل ایجاد و نگهداری هستند .
برای ایجاد یک فایل XML توسط سرور ASP به صورت Run Time ، کد زیر را در یک فایل ASP نوشته و آن را ذخیره نمایید .
در هنگامی اجرای فایل ASP زیر ، فایل XML تولید و بر روی سرور ذخیره می شود .
نکته : حتما توجه داشته باشید که مقدار خاصیت content type در دستور فوق باید "text/xml" باشد .

کد <%
     response.ContentType="text/xml"
     response.Write("<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>")
     response.Write("<note>")
     response.Write("<from>Hamed</from>")
     response.Write("<to>Ali</to>")
     response.Write("<message>Remember me this weekend</message>")
     response.Write("</note>")
%>

ایجاد و نگهداری یک فایل XML بر روی یک سرور PHP :

برای ایجاد یک فایل XML به صورت Run Time ، بر روی یک سرور PHP ، کد زیر را در یک فایل PHP نوشته و ذخیره نمایید .
در هنگامی اجرای فایل PHP زیر ، فایل XML تولید و بر روی سرور ذخیره می شود .
نکته : حتما توجه داشته باشید که مقدار خاصیت content type در دستور فوق باید "text/xml" باشد .

کد <?php
     header("Content-type: text/xml");
     echo "<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>";
     echo "<note>";
     echo "<from>Hamed</from>";
     echo "<to>Ali</to>";
     echo "<message>Remember me this weekend</message>";
     echo "</note>";
?>

ایجاد و نگهداری یک فایل XML با استفاده از مقادیر موجود در پایگاه داده :

در مثال زیر قصد داریم تا اطلاعات فیلدهای fname و lname  را از جدول tblGuestBook از یک پایگاه داده SQL Server خوانده و سپس اطلاعات را در یک فایل XML ذخیره نماییم .
برای این منظور بایستی کدی مشابه کد زیر را نوشته و آن را تحت عنوان یک فایل ASP ذخیره کنید .

توضیج مثال :

  • این بخش کد نوع فایل XML را مشخص کرده و سپس یک اتصال به پایگاه داده مورد نظر را به زبان ASP  کرده و آدرس و نام فایل پایگاه داده را تعیین می کند .
  • این بخش از کد دستور انتحاب اطلاعات از پایگاه داده را تعیین کرده و سپس در خط دوم ، آن را اجرا کرده است . مقادیر استخراجی در متغیر rs ذخیره می شوند .
  • این بخش از کد ، فایل XML را می سازد . دارای یک حلقه است ، که به ازای هر عضو یا رکورد پایگاه داده ، یک عنصر XML را می سازد و در فایل ذحیره می کند .
  • در بخش آخر نیز ، اتصال باز شده به پایگاه داده بسته شده و گام آخر تولید فایل XML نوشته شده .
کد <%
    response.ContentType = "text/xml"
    set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    conn.provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"
    conn.open server.mappath("/db/database.mdb")

    sql="select fname,lname from tblGuestBook"
    set rs=Conn.Execute(sql)

    response.write("<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>")
    response.write("<guestbook>")
    while (not rs.EOF)
        response.write("<guest>")
        response.write("<fname>" & rs("fname") & "</fname>")
        response.write("<lname>" & rs("lname") & "</lname>")
        response.write("</guest>")
        rs.MoveNext()
    wend

    rs.close( )
    conn.close( )
    response.write("</guestbook>")
%>

ذخیره یک فایل XML بر روی سرو ASP :

پس از اینکه یک فایل XML را ساختید ، باید به وسیله یک دستوری آن را بر روی سرور ذخیره Save نمایید . در کد این مثال نحوه استفاده از این متد را نمایش داده ایم :
برای این منظور بایستی کدی مشابه کد زیر را نوشته و آن را تحت عنوان یک فایل ASP ذخیره کنید .

کد <%
   text="<note>"
   text=text & "<to>Tove</to>"
   text=text & "<from>Jani</from>"
   text=text & "<heading>Reminder</heading>"
   text=text & "<body>Don't forget me this weekend!</body>"
   text=text & "</note>"

   set xmlDoc=Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
   xmlDoc.async=false
   xmlDoc.loadXML(text)
   xmlDoc.Save("test.xml")
%>


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :