آموزش XML   >   ساختار دستوری XML   >   اعتبار سنجی اسنادXML

یک سند صحیح و مرتب XML :

یک سند مرتب و ساختار یافته XML ، سندی است که دارای Syntax صحیح این زبان باشد . مهمترین قوانینی که در XML باید رعایت نمود را در بخش های قبل تشریح کرده ایم . این قوانین به صورت خلاصه عبارتند از :

  • اسناد XML حتما بایستی دارای یک تگ root یا مادر باشند که سایر تگ های فایل ، درون آن تعریف می شوند .
  • تمامی تگ های XML باید دارای تگ انتهایی باشند ، به جز تگ Declration .
  • تگ های XML به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس هستند .
  • تگ های XML باید به ترتیب صحیح و درست قرار بگیرند .
  • مقادیر خواص تگ های XML حتما باید بین دو علامت " " یا ' ' قرار بگیرند .

مثال : در کد مثال زیر ، یک سند مرتب XML را نشان داده ایم :

مثال <note>
  <to>Hamed</to>
  <from>Ali</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

اعتبار سنجی اسناد XML با DTD :

یک سند مرتب XML علاوه بر اینکه دارای ساختاری صحیح است ، باید با قوانین و استانداردهای یک سند ( DTD ( Document Type Definition  مطابقت داشته باشد .
هدف از تهیه یک سند DTD برای یک فایل XML ، تعیین ساختار کل سند است . این سند DTD ، ساختار کلی فایل XML را با تعیین لیست المنت های آن مشخص می سازد .

اضافه کردن یک سند DTD به یک فایل XML :

به وسیله تک < Doctype! > در ابتدای یک فایل XML می توان آن را به یک سند DTD پیوند زد . در کد زیر این مسئله نشان داده شده است :

تعیین یک سند
DTD
برای یک فایل
XML
<note>
  <!DOCTYPE note SYSTEM "Note.dtd" >
  <to>Hamed</to>
  <from>Ali</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

کد فایل DTD :

کد فایل DTD در جدول زیر نمایش داده شده است . به ارتباط این کد با کد فایل XML دفت نمایید . این فایل تمام المنت های فایل XML را به همراه نام ها و ترتیب آنها را مشخص ساخته است :
راهنمایی : DTD خود یک روش و زیان برای اعتبار سنجی اسناد XML است . در آینده ، آموزش این زیان را نیز به سایت اضافه خواهیم کرد .

کد فایل
DTD
برای فایل
XML
<!DOCTYPE note
   [
     <!ELEMENT note (to,from,heading,body) >
     <!ELEMENT to (#PCDATA) >
     <!ELEMENT from (#PCDATA) >
     <!ELEMENT heading (#PCDATA) >
     <!ELEMENT body (#PCDATA) >
   ] >

روشی دیگر : اعتبار سنجی اسناد XML به وسیله XML Schema :

کنسرسیوم جهانی وب ( W3C ) روشی با ساختار مشابه XML را برای اعتبار سنجی اسناد XML تعیین کرده است . این روش به XML Schema معروف می باشد . در قطعه کد زیر ، استفاده از XML Schema را برای اعتبار سنجی فایل XML به کار برده ایم . به ارتباط آن با فایل XML دقت نمایید :
راهنمایی : XML Schema خود یک روش و زیان برای اعتبار سنجی اسناد XML است . در آینده ، آموزش این زیان را نیز به سایت اضافه خواهیم کرد .

کد فایل
XML Schema
برای فایل
XML
<xs:element name="note" >

<xs:complexType >
   <xs:sequence >
      <xs:element name="to" type="xs:string"/ >
      <xs:element name="from" type="xs:string"/ >
      <xs:element name="heading" type="xs:string"/ >
      <xs:element name="body" type="xs:string"/ >
   </xs:sequence >
</xs:complexType >

</xs:element >


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :