کاربرد jQuery در HTML - متد ( ) position

متد ( ) position در jQuery :

متد ( ) position ، مختصات محل قرار گیری یک عنصر را بر حسب عنصر مادر ( parent ) آن تعیین کرده و به صفحه بر می گرداند .
این تابع مختصات عنصر مورد نظر را با دو مقدار عددی نمایش می دهد که یکی تعیین کننده میزان فاصله از بالای عنصر مادر ( parent ) است است که به آن top می گویند . عدد دوم تعیین کننده میزان فاصله از سمت چپ عنصر مادر ( parent ) است که به آن left می گویند .
واحد خروجی این مثال بر حسب پیکسل px می باشد .

شکل کلی استفاده از متد ( ) position به شرح زیر است :

Syntax $ ( " selector " ).position ( ) ;

syntax توضیح
توضیح Parameter
این پارامتر تعیین کننده id عنصری است که می خواهید مختصات آن را نمایش دهید . selector

مثال : در مثال زیر با استفاده از متد ( ) position ، موقعیت قرار گیری عنصر عکس مثال را نسبت به عنصر مادر آن در صفحه نمایش داده ایم :

Example
<img src="../Pic/Icons/JQ1.jpg" id="Img1" />
<script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.position.3/jquery.min.js">
</script>

<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
                x = $("#Pic_1").position();
                $("#EX").text( فاصله از بالا عکس : + (x.top));
                $("#EX2").text( فاصله از چپ عکس : + (x.left));
      });
</script>

<span id="EX"></span>
<span id="EX2"></span>
کد


خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟