آموزش برنامه نویسی ، پایگاه داده sql server
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده : دوره های آموزشی برنامه نویسی و طراحی وب ASP.Net , C# , HTML , CSS , SQL Server


آموزشگاه برنامه نویسی مجتمع فنی تهران میرداماد : دوره های آموزشی برنامه نویسی و طراحی وب ASP.Net , C# , HTML , CSS , SQL Server

رویدادها در jQuery - رویداد ( ) select

رویداد ( ) select در jQuery :

رویداد ( ) select زمانی اتفاق می افتد که متن موجود در یک کادر متن ( textfield ) یا textarea ، انتخاب شود .
این رویداد دو کار را انجام می دهد :

  1. باعث بروز و رخ دادن رویداد ( ) select برای یک کادر متن می شود . یعنی همانند این است که متن آن را انتخاب نماییم :
    Syntax $ ( " selector " ).select ( ) ;

    syntax توضیح
    توضیح Parameter
    تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم متن آن را انتخاب نماییم . selector

    مثال : در مثال زیر یک دکمه فرمان قرار داده ایم . با کلیک بر روی آن تابعی اجرا می شود ، که باعث رخ دادن رویداد ( ) select کنترل کادر متن می شود . رخ دادن این رویداد هم باعث اجرای تابع اول می شود :

    Example
    < html >
      < head >
        < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
        < script type="text/javascript" >
             $(document).ready(function () {
                   $("#input1").select(function(){
                           $("#input1").after(" Text marked!");
                   });
                       $("#btn1").click(function(){
                                    $("#input1").select();;
                        });
                });
        </script>

      </head>
    <body>
    <input id="input1" type="text" value="Hello World">
    <p id="p1"> متنی را دورن کادر متن انتخاب کنید</p>
    <button id="Btn1"> کلیک نمایید </button>
    </body>
    </html>
    کد

    متنی را دورن کادر متن انتخاب کنید

    خروجی
  2. در صورت انتخاب متن یک کادر متن ، این رویداد رخ می دهد . می توان تابعی را تعیین نمود تا در هنگام رخ دادن این رویداد اجرا شود .
    شکل کلی استفاده از این رویداد به صورت زیر است :
    Syntax $ ( " selector " ).select ( function ) ;

    syntax توضیح
    توضیح Parameter
    تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم متن آن را انتخاب نماییم و یا متنش انتخاب می شود . selector

    مثال : در مثال زیر یک کادر متن قرار داده ایم . در صورتی که متن آن را انتخاب نمایید ، رویداد ( ) select آن رخ داده و دستوری را اجرا می کند که یک متن را به صفحه اضافه خواهد کرد :

    Example
    < html >
      < head >
        < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
        < script type="text/javascript" >
             $(document).ready(function () {
                   $("#input2").select(function () {
                            $("#input2").after(" Text marked!");
                });
        </script>

      </head>
    <body>
    <input id="input2" type="text" value="Hello World">
    <p id="p2"> متنی را دورن کادر متن انتخاب کنید</p>
    </body>
    </html>
    کد

    متنی را دورن کادر متن انتخاب کنید

    خروجیراجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟