آموزش jQuery > کاربرد jQuery در HTML > متد ( ) val

متد ( ) val در jQuery :

متد ( ) val در jQuery , می تواند مقدار خاصیت value یک عنصر را خوانده و یا به یک مقدار دلخواه تنظیم نماید .
در هنگام بازگرداندن مقدار یک عنصر ، این متد مقدار value اولین عنصر مطابق با مشخصات داده شده در آن را بر می گرداند .
اما در نتظیم کردن مقدار value برای عناصر به مقدار دلخواه ، این متد مقدار خاصیت value تمام عناصری که با مشخصات داده شده مطابقت دارند را تنظیم می کند .

نکته : این متد معمولا با المنت ها و کنترل های فرم های HTML کار می کند .

کار با متد ( ) val :

  1. باز گرداندن مقدار خاصیت value یک عنصر :
    Syntax 1 $(selector).val( ) ;
  2. تنظیم مقدار خاصیت value یک عنصر به مقدار دلخواه :
    Syntax 2 $(selector).val( value ) ;
  3. تنظیم مقدار خاصیت value یک عنصر به مقدار دلخواه توسط یک تابع :
    Syntax 3 $(selector).val( function ) ;

مثال 1 : خواندن مقدار خاصیت value یک عنصر:

Example
<img src="../Pic/Icons/JQ1.jpg" id="Img1" height="70px" />
<script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.height.3/jquery.min.js">
</script>

<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
              $("#btn1").click(function( )
                      {  alert ( $ ( #fname" ).val( ));
              });
    });
</script>

         firstname:   <input type="text" id="fname" value="Ali">
        <button> خاندن مقدار Value </button>

کد
firstname:
خروجی

مثال 2 : تنظیم مقدار خاصیت value یک عنصر به مقدار دلخواه :

Example
< html >
  < head >
    <script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    <script type="text/javascript" >
         $(document).ready(function () {
                 $("#btn2").click(function(){
                         $("#name").val("Developer 1");
                 });
         });
    </script>
 
  </head>
<body>
           firstname:   <input type="text" id="name" >
          <button id="btn2"> تنظیم مقدار Value </button>
</body>
</html>
کد
firstname: خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟