آموزش jQuery > سایر متدهای jQuery > متد ( ) each

متد ( ) each در jQuery :

متد ( ) each ، یک تابع را تعیین کرده و به ازای هر عنصری که با مشخصات داده شده در پارامتر selector$ مطابقت داشته باشد ، یکبار اجرا می کند .
شکل کلی استفاده از متد ( ) each به صورت زیر است :

Syntax $( selector ).each( function( index,element ) ) ;

syntax توضیح هر یک از موارد
توضیح Parameter
این پارامتر تعیین کننده کلاس یا تگ عنصرهایی است که می خواهیم تابع مورد نظرمان به ازای هر نمونه از آن ، یکبار اجرا شود . selector
تعیین کننده اندیس عنصر مورد نظر است . index
نشانگر عنصر جاری است . ( "this" هم می تواند استفاده شود ). element

مثال : با ارائه یک مثال عملی کار با متد ( ) each را در عمل نمایش خواهیم داد . در مثال زیر با استفاده از یک متد 7 ، دستور خواندن متن هر آیتم عضو کلاس ex را یکبار اجرا کرده و آن را در خروجی نمایش داده ایم :

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >

      $ (document). ready ( function( ) {
           $("#btn1").click(function () {
               $("li.ex").each(function () {
                    alert($(this).text())
          });
        });
        });
    </script>

  </head>
<body>
    <button id ="btn1" > کلیک نمایید </button>
    <ul>
          <li class="ex">Coffee</li>
          <li class="ex">Milk</li>
         <li class="ex">Soda</li>
    </ul>

</body>
</html>
کد
  • Coffee
  • Milk
  • Soda
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟