آموزش jQuery   >   کاربرد jQuery در Ajax   >   متد ( ) ajaxError

متد ( ) ajaxError در jQuery :

متد ( ) ajaxError ، یک تابع را تعیین می کند تا در صورتی که در خواست Ajax با errro مواجه شد ، اجرا شود .
برای مثال به وسیله این متد می توان پیام هشداری را به کاربر مبنی بر انجام ناموفقیت آمیز درخواست Ajax ، به کاربر اعلام کرد .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

Syntax $( selector ).ajaxError( function( event , xhr , options ) ) ;

syntax توضیح موارد
توضیح Parameter
نام تابعی است که می خواهیم در صورت بروز error در اجرای درخواست های Ajax ، اجرا شود .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
  • event : در بر گیرنده شی event است .
  • xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است .
  • options : در برگیرنده تنظیمات ( optoions ) در درخواست Ajax است .
function

مثال : در مثال زیر در هنگام اجرای درخواست Ajax ، به دلیل اینکه برنامه نمی تواند فایل مقصد را پیدا نماید ، یک error رخ داده و پیام هشدار صادر می شود :

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >

      $ (document). ready ( function( ) {
            $("div").ajaxError(function () {
                  alert("An error occured!");
            });
           $("#btn1").click(function () {
           $("div").load("wrongfile.txt");
           });
        });
    </script>

  </head>
<body>
     <div>
         <h2>  Let AJAX change this text  </h2>
     </div>
     <button id="Button1" type="button"> Change Content</button>

</body>
</html>
کد

Let AJAX change this text

خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟