رویدادها در jQuery - رویداد mousedown

رویداد ( ) mousedown در jQuery :

رویداد mousedown زمانی اتفاق می افتد که دکمه سمت چپ موس را بر روی عنصر مورد نظر فشار دهید .
رویداد mousedown می تواند دو کار را انجام دهد :

 1. باعث رخ دادن رویداد mousedown برای عنصر مورد نظر می شود . شکل استفاده از این حالت به صورت زیر است :
  Syntax $ ( " selector " ).mousedown ( ) ;

  مثال : در مثال زیر عبور موس از روی تگ div ، باعث رخ دادن رویداد mousedown کنترل button می شود . همانند این است که دکمه موس را بر روی دکمه فرمان button فشار دهید . برای مشاهده عملکرد مثال ، موس را بر روی تگ div ببرید :
  Example
  < html >
    < head >
      < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
      < script type="text/javascript" >
         $(document).ready(function(){
             $("button").mousedown(function( ){   $("p").slideToggle( );    });
             $("div").mouseover(function( ){  $("button").mousedown( );    });
                                                         });
      </script>

    </head>
  <body>
      <p>This is a paragraph.</p>
      <button>Toggle</button><br><br>
      <div>mouse over this text to trigger the mousedown event for the button above.</div>

  </body>
  </html>
  کد

  This is a paragraph.


  Mouse over this text to trigger the mousedown event for the button above.
  خروجی
 2. یا باعث اجرا شدن تابع یا دستوری در هنگام فشرده شده دکمه موس بر روی عنصر مورد نظر می شود . شکل استفاده از این حالت به صورت زیر است :
  Syntax $ ( " selector " ).mousedown ( functoin ) ;
  مثال : در مثال زیر فشار دادن دکمه موس بر روی تگ div در خروجی مثال ، باعث اضافه شدن یک پاراگراف به انتهای مثال می شود :
  Example
  < html >
    < head >
      < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
      < script type="text/javascript" >
           $(document).ready(function(){
               $("div").mousedown(function(){
                       $(this).after("<p>Mouse button pressed down.</p>");
                       });
                 });;
      </script>

    </head>
  <body>
      <div> Press down the mouse button over this div element.</div>

  </body>
  </html>
  کد
  Mouse over this text to trigger the mousedown event for the button above.
  خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟