کاربرد jQuery در HTML - متد ( ) prop

متد ( ) prop در jQuery :

متد ( ) prop ، می تواند دو کار را انجام دهد :

  1. مقدار یک یا چند خاصیت یک عنصر HTML را خوانده و به صفحه بر می گرداند .
  2. می تواند مقدار یک یا چند خاصیت یک عنصر HTML را به مقدار تعیین شده و مورد نظر شما تغییر دهد .

برای مثال فرض کنید که یک عنصر پاراگراف در صفحه داریم . به وسیله این متد می توانید برای مثال رنگ متن پاراگراف یا همان خاصیت color را خوانده و یا اینکه به یک مقدار مورد نظر تغییر دهید .

نکته 1 : هنگامی که متد ( ) prop را برای خواندن مقدار خاصیت یک عنصر HTML به کار می برید ، این متد مقدار خاصیت اولین عنصری که با مشخصات داده شده یکسان است را نمایش می دهد .
ولی هنگامی که برای تغییر مقدار یک خاصیت عنصر HTML به کار می رود ، مقدار خاصیت کلیه عناصری که با مشخصات داده شده مطابقت داشته و در صفحه وجود دارند ، را تغییر می دهد .

حالت اول استفاده از متد ( ) prop : خواندن مقدار یک خاصیت عنصر HTML .

در حالت اول استفاده از متد ( ) prop گفتیم که این متد می تواند برای خواندن مقدار یک خاصیت یک عنصر HTML به کار رود .
شکل کلی استفاده از متد ( ) prop در حالت اول به شرح زیر است :

Syntax $ ( selector ).prop ( property ) ;

syntax توضیح
توضیح Parameter
این پارامتر تعیین کننده id عنصر HTML ای است که می خواهید مقدار یک خاصیت css آن را بخوانید .
تعیین این پارامتر اجباری است .
selector
این پارامتر تعیین کننده نام خاصیتی است که می خواهید مقدار آن را بخوانید .
تعیین این پارامتر اجباری است .
property

حالت دوم استفاده از متد ( ) prop : تغییر مقدار یک خاصیت عنصر HTML به مقدار دلخواه.

در حالت دوم استفاده از متد ( ) prop گفتیم که این متد می تواند برای تغییر مقدار یک خاصیت یک خاصیت یک عنصر HTML به کار رود .
شکل کلی استفاده از متد ( ) prop در حالت دوم به شرح زیر است :

Syntax $ ( selector ).prop ( property , value ) ;

syntax توضیح
توضیح Parameter
این پارامتر تعیین کننده id عنصر HTML ای است که می خواهید مقدار یک خاصیت css آن را به یک مقدار جدید تغییر دهید .
تعیین این پارامتر اجباری است .
selector
این پارامتر تعیین کننده نام خاصیتی است که می خواهید مقدار آن را به یک مقدار جدید تغییر دهید .
تعیین این پارامتر اجباری است .
property
این پارامتر تعیین کننده مقدار جدیدی است که می خواهید برای خاصیت css عنصر HTML قرار دهید .
تعیین این پارامتر اجباری است .
value

حالت سوم استفاده از متد ( ) prop : تغییر مقدار چند خاصیت css یک عنصر HTML به مقادیر دلخواه.

در حالت سوم استفاده از متد ( ) prop ، می توان مقدار چندین خاصیت css یک عنصر HTML را به مقادیر دلخواه تقییر دهید . فرق این حالت با حالت دوم در این است که در حالت سوم ، شما بایستی نام خاصیت ها و مقدارهایشان را به صورت جفت بنویسید . این مسئله در syntax نشان داده شده است .
شکل کلی استفاده از متد ( ) prop در حالت دوم به شرح زیر است :

Syntax $ ( selector ).prop ( { property 1 : value 1 , property 2 : value 2 , ... } ) ;


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟