رویدادها در jQuery - رویداد ( ) resize

رویداد ( ) resize در jQuery :

رویداد ( ) resize زمانی اتفاق می افتد که اندازه پنجره مرورگر تغییر نماید .
رویداد ( ) resize هم می تواند باعث تغییر اندازه پنجره مرورگر شده و یا اینکه در هنگام نغییر اندازه آن ، تابع تعیین شده را اجرا نماید .
شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

Syntax $ ( " selector " ).resize ( ) ;
یا
$ ( " selector " ).resize ( function ) ;

syntax توضیح
توضیح Parameter
این پارامتر تعیین کننده نام پنجره ای است که می خواهید در هنگام تغییر اندازه آن ، رویداد انجام شود . معمولا مقدار این پارامتر window بوده ، که به پنجره جاری مرورگر اشاره می کند . selector
این پارامتر تابعی را تعیین می کند که می خواهیم در هنگام تغییر اندازه پنجره مرورگر اجرا شود . function

مثال : در مثال زیر تابعی را نوشته ایم که در هر بار تغییر اندازه پنجره مرورگر ، کدی را اجرا کرده و مقدار یک متغیر را افزایش می دهد . برای مشاهده خروجی مثال در عمل ، پنجره مرورگر خود را کوچک و بزرگ نمایید :

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >
          x = 0;
         $(document).ready(function () {
                 $(window).resize(function () {
                        $("span").text(x += 1);
                 });
         });
    </script>

  </head>
<body>
     <p> بار <span id="Span1"> 0 </span> تغییر اندازه مرورگر </p>
</body>
</html>
کد

بار 0 تغییر اندازه مرورگر

خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟