رویدادها در jQuery - رویداد ( ) scroll

رویداد ( ) scroll در jQuery :

رویداد ( ) scroll زمانی اتفاق می افتد که کاربر در یک عنصر صفحه ، عمل scroll ( بالا و پایین رفتن ) را انجام دهد .
این رویداد برای تمام عناصری که دارای خاصیت scroll هستند ، مثل صفحه ( window , textarea و ... ) وجود دارد .
رویداد 8 هم می تواند باعث scroll یک عنصر شده و یا اینکه در هنگام scroll آن عنصر ، یک تابع تعیین شده را اجرا نماید . شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

Syntax $ ( " selector " ).scroll ( ) ;
یا
$ ( " selector " ).scroll ( function ) ;

syntax توضیح
توضیح Parameter
این پارامتر ، تعیین کننده id عنصری است که عمل scroll بر روی آن انجام می شود . selector
این پارامتر تابعی را تعیین می کند که می خواهیم در هنگام scroll عنصر مورد نظرمان اجرا شود . function

مثال : در مثال زیر یک عنصر div با srollbar قرار داده ایم . هر بار که شما عمل scroll را بر روی آن انجام دهید ، تابعی اجرا شده و مقدار یک متغیر را افزایش می دهد . برای مشاهده خروجی مثال ، تگ div را scroll کنید :

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >
          x = 0;
         $(document).ready(function () {
                 $(#div1).scroll(function () {
                        $("#span1").text(x += 1);
                 });
         });
    </script>

  </head>
<body>
   <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 100px; overflow: scroll;" id="div1">
         رویداد ( ) scroll زمانی اتفاق می افتد که کاربر در یک عنصر صفحه ، عمل scroll ( بالا و پایین رفتن ) را انجام دهد . 
         این رویداد برای تمام عناصر که دارای خاصیت scroll هستند ، مثل صفحه ( window , textarea و ... ) وجود دارد .
         رویداد 8 هم می تواند باعث scroll یک عنصر شده و یا اینکه در هنگام scroll آن عنصر ، یک تابع تعیین شده را اجرا نماید . شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :
   </div>
   <p> Scrolled < span id="span1" > 0 </span > times. < /p >
</body>
</html>
کد
رویداد ( ) scroll زمانی اتفاق می افتد که کاربر در یک عنصر صفحه ، عمل scroll ( بالا و پایین رفتن ) را انجام دهد .
این رویداد برای تمام عناصر که دارای خاصیت scroll هستند ، مثل صفحه ( window , textarea و ... ) وجود دارد .
رویداد 8 هم می تواند باعث scroll یک عنصر شده و یا اینکه در هنگام scroll آن عنصر ، یک تابع تعیین شده را اجرا نماید . شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

Scrolled 0 times.

خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟