آموزش jQuery   >   کاربرد jQuery در Ajax   >   متد ( ) ajaxSend

متد ( ) ajaxSend در jQuery :

به وسیله متد ( ) ajaxSend می توان یک تابع را تعیین کرد تا در زمانی که درخواست Ajax به سرور ارسال می شود ، اجرا شود .
در واقع از این متد می توان برای تعیین یک دستور یا کد ، برای اجرا همزمان با ارسال درخواست Ajax به سرور استفاده نمود .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

Syntax $( selector ).ajaxSend ( function( event , xhr , options ) ) ;

syntax توضیح موارد
توضیح Parameter
نام تابعی است که می خواهیم همزمان با ارسال درخواست های Ajax به سرور، اجرا شود .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
  • event : در بر گیرنده شی event است .
  • xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است .
  • options : در برگیرنده تنظیمات ( optoions ) در درخواست Ajax است .
function

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >

      $ (document). ready ( function( ) {
               $("div").ajaxSend(function(e,xhr,opt){
                       $(this).html("Requesting " + opt.url);
               });
               $("#btn1"").click(function(){
                        $("div").load("demo_ajax_load.asp");
           });
        });
    </script>

  </head>
<body>
     <div>
         <h2>  Let AJAX change this text  </h2>
     </div>
     <button id="btn1" type="button"> Change Content</button>

</body>
</html>
کد
Let AJAX change this text
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟