کاربرد jQuery در HTML - متد ( ) text

متد ( ) text در jQuery :

متد ( ) text دو کار انجام می دهد :

  1. می تواند متن موجود در یک عنصر HTML مثل یک تگ را خوانده و به صفحه برگرداند .
  2. می تواند متن یک عنصر HTML مثل تگ پاراگراف را به متن دلخوه و تعیین شده تغییر دهد .

هنگامی که این متد برای بازگرداندن متن استفاده می شود متن تمام عناصری که با مشصات داده شده مطابقت دارند را برمی گرداند ( این متد علامت های زبان نوشتن تگ های HTML را در نظر نمی گیرد ) .
هنگامی که این متد برای تغییر متن عنصر به کار می رود متن تمام عناصری که با مشخصات داده شده مطابقت دارند را تغییر می دهد .

شکل کلی استفاده از متد ( ) ( ) text به شرح زیر است :

1 ) خواندن و بازگرداندن متن یک عنصر HTML :

به وسیله متد 8 می توانید متن یک عنصر مثل تگ پاراگراف را خوانده و در خروجی نمایش دهید :

Syntax $ ( selector ).text( ) ;

syntax توضیح
توضیح Parameter
این پارامتر تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم متن درون آن را خوانده و به خروجی بر گردانیم . selector

مثال : در مثال زیر ، از متد ( ) text برای خواندن و نمایش متن پاراگراف هایی که عضو کلاس 1 هستند ، استفاده شده است . برای مشاهده خروجی مثال بر روی دکمه فرمان کلیک نمایید :

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >

      $ (document). ready ( function( ) {
           $("#btn1").click(function(){
                alert ( $ ( "p.1" ).text( ) ) ;)
          });
        });
    </script>

  </head>
<body>
     <button id="btn1"> Return the text content of all p elements</button>
      <p class="1"> This is a paragraph.</p>
      <p class ="1"> This is <b>another</b> paragraph.</p>

</body>
</html>
کد

This is a paragraph.

This is another paragraph.

خروجی

2 ) تغییر متن یک عنصر به متن دلخواه :

همچنین به وسیله این متد می توانید متن یک عنصر دلخواه مثل یک تگ پاراگراف را به متن دلخواه خود تغییر دهید :

Syntax $ ( selector ).text( content ) ;

syntax توضیح
توضیح Parameter
این پارامتر تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم متن درون آن را به متن مورد نظرمان تغییر دهیم . selector
این پارامتر تعیین کننده متنی است که می خواهیم ، متن عنصر مورد نظرمان را با آن جایگزین نماییم . content

مثال : در مثال زیر ، از متد ( ) text برای تغییر متن پاراگراف هایی که عضو کلاس  2  هستند ، به یک مقدار جدید استفاده شده است . برای مشاهده خروجی مثال بر روی دکمه فرمان کلیک نمایید :

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >

      $ (document). ready ( function( ) {
           $("#btn2").click(function(){
                alert ( $ ( "p.2" ).text( "hello World !" ) ) ;)
          });
        });
    </script>

  </head>
<body>
     <button id="btn2"> Return the text content of all p elements</button>
      <p class="2"> This is a paragraph.</p>
      <p class ="2"> This is <b>another</b> paragraph.</p>

</body>
</html>
کد

This is a paragraph.

This is another paragraph.

خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟