آموزش jQuery > سایر متدهای jQuery > متد ( ) toArray

متد ( ) toArray در jQuery :

متد ( ) toArray ، کلیه عناصری که با مشخصات داده شده در پارامتر selector$ آن مطابقت دارند ، را در به صورت یک آرایه در خروجی بر می گرداند .
شکل کلی استفاده از متد ( ) toArray به صورت زیر است :

Syntax $(selector).toArray( ) ;

مثال : در مثال زیر متد ( ) toArray ، به ازای هر عضو کلاس ex یک دستور را اجرا کرده و مقدار متن آن را در خروجی بر می گرداند :

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >

      $ (document). ready ( function( ) {
           $("#btn1").click(function () {
                 x = $("li.ex").toArray()
                        for (i = 0; i < x.length; i++) {
                            alert(x[i].innerHTML);
                                                                        }
        });
        });
    </script>

  </head>
<body>
    <button id ="btn1" > کلیک نمایید </button>
    <ul>
          <li class="ex">Coffee</li>
          <li class="ex">Milk</li>
         <li class="ex">Soda</li>
    </ul>

</body>
</html>
کد
  • Coffee
  • Milk
  • Soda
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟