آموزش jQuery > کاربرد jQuery در HTML > متد ( ) wrap

متد ( ) wrap در jQuery :

متد ( ) wrap در jQuery , المنت های تعیین شده برای آن را به دور عنصر یا عناصر مورد نظر قرار می دهد .
برای مثال فرض کنید ، 2 پاراگراف یا تگ < p > داریم . به وسیله این متد می توان مثلا یک تگ < div > را به دور ، آنها قرار داد . قرار دادن این تگ div دور پاراگراف ها ، باعث می شود تا خواص تگ div بر روی پاراگراف ها اثر بگذارد .
شکل کلی استفاده از این متد به صورت زیر است :

Syntax 1 $(selector).wrap( wrappingElement ,function( ) ) ;

syntax توضیح موارد
توضیح Parameter
این پارامتر تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم آن را به دور سایر عناصر قرار دهیم .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
انواع مقادیر ممکن عبارتند از :
  • HTML elements - المنت های HTML
  • jQuery objects - اشیای jQuery
  • DOM elements - المنت های DOM
wrappingElement
این پارامتر تعیین کننده یک تابع است که می تواند عنصر مورد نظر را برای انجام عملیات wrapping را بر گرداند .
استفاده از این پارامتر اختیاری است .
function

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >

      $ (document). ready ( function( ) {
            $("#btn1").click(function(){
                  $("p").wrap("<div>  </div>");
          });
        });
    </script>

    <style type="text/css">
     div{ background-color:yellow; }
    </style>

  </head>
<body>
     <p> This is a paragraph.</p>
     <p> This is another paragraph.</p>
     <button id="btn1"> Wrap a div element around each p element</button>

</body>
</html>
کد

This is a paragraph.

This is another paragraph.

خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟