دستورات مقدماتی SQL

دستور Where :

دستور Where برای افزودن شرط يا شرط هايی جهت محدود کردن نتايج جستجو و استخراج نتايج دقيقتر استفاده می شود . اين ذستور بايد پس از دستور Select و تعيين ستون ها از جدول مورد نظر به کار رود . با استفاده از عملگرهای AND ، OR و پرانتز می توان چندين شرط را با هم ترکيب کرد . برنامه فقط سطرهايي از جدول را که با شرط های ارائه شده سازگاری دارند را نمايش خواهد داد . اين دستور با عملگرهای زير می تواند به کار رود :

عملگر مفهوم عملگر مفهوم
= برابر با - مساوی != نا برابر با - نامساوی
> کوچکتر يا کمتر >= کوچکتر مساوی
< بزرگتر يا بيشتر <= بزرگتر مساوی
Between مابين دو مقدار Like تعيين يک قالب برای جستجو

مثال : انتخاب نام و نام خانوادگی دانشجويانی که شهر محل سکونت آنها تهران است از جدول Student به صورت زير انجام می شود :

Student Table
Student ID Name Family Major City Grade
41252214 Ahmad Rezaee Hard Ware Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Soft Ware Karaj 14
10254861 Zahra Hosini Hard Ware Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Soft Ware Bam 16
35654415 Hesam Razavi Soft Ware Tehran 19

مثال
کد خروجی
Select Name , Family
From Students
Where City = " Tehran "
Name Family
Ahmad Rezaee
Zahra Hoseini
Hesam Razavi


* اعمال بيش از يک شرط و ادغام شرط ها با عملگر AND .

مثال :  مشخصات نام و نام خانوادگی دانشجويانی که شهر آنها تهران بوده و نمره آنها بيش از پانزده است :

مثال
کد خروجی
Select Name , Family
From Students
Where City = " Tehran"
AND Grade > 15
Name Family
Ahmad Rezaee
Hesam Razavi

نکته : در هنگام اعمال شرط جستجو ، بايد مقادير رشته ای ( متن ) بين دو علامت " " قرار گرفته ، ولی درباره  موارد عددی اين کار لازم نيست .


* عبارت like :

اين عبارت برای تعيين يک قالب خاص برای جستجو به کار می رود :
مثال : نام دانشجويانی که شهر محل سکونت آنها با حرف K شروع می شود :

Select Name From Students
Where City like "K%"

مثال : نام دانشجويانی که نام شهر محل سکونت آنها به an ختم می شود :

Select Name From Student
Where City Like "%an"

مثال : نام دانشجويانی که شهر محل سکونت آنها دارای حروف st است :

Select Name From Student
Where City Like "%st%"

مثال : نام دانشجويانی که شهر محل سکونت آنها 6 حرفی بوده و با حرف T شروع می شود :

Select Name From Student
Where City Like "T-----"

نتيجه گيری : علامت % به معنای هر چند کاراکتر يا حرف دلخواه در قالب ارائه شده و علامت - نمايانگر يک کاراکتر دلخواه است .راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟